Selskaper og kommunereform

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Siktemålet med denne utredningen har vært å søke å få en samlet oversikt over noen sentrale problemstillinger knyttet til interkommunalt samarbeid gjennom selskaper og andre organisasjonsformer som følge av kommunestrukturendringer. Målet har også vært å gi kommunene et verktøy i kommunesammenslåingsprosesser, herunder også delingsprosesser og samtidig gi berørte parter en oversikt over konsekvensene av en kommunestrukturendring.

Utredningen omfatter også stiftelser.

Kommunestruktur Økonomi og rammevilkår

Prosjektrapporter

Prosjektet skal utrede eventuelle konsekvenser kommunesammenslåing og deling kan ha for selskaper kommunen eier, herunder aksjeselskaper og interkommunale selskaper (IKS). Med selskaper forstås også samvirkeforetak og virksomheter organisert med hjemmel i kommuneloven § 27. Det skal også gjøres en vurdering av eventuelle spørsmål som oppstår for stiftelser.
Kommunestruktur Økonomi og rammevilkår