Nav/sosiale tjenester

Betingelser for sosialarbeid (NAV)

​Prosjektet er gjennomført gjennom Program For Storybyrettet Forskning.
 
Våren 2016 holdt Oslo og Stavanger kommune, i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, et seminar der prosjektene Betingelser for sosialt arbeid i lokale NAV kontor og Unge sosialhjelpsmottagere i storbyene ble presentert og disktuert. Rapporten er detl med NAV-kontorene i stavanger og presentert på sosial nettverkssamling i Kristiansand.

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:000035

Utførende miljø: Forskningsstiftelsen Fafo

Ferdigstilt: 2016

FAFO og NOVA har identifisert faktorer som kan forklare ulikheter i andelen unge på sosialhjelp i storbyene. Prosjektet ser på forskjeller i sammensetningen av sosialhjelpsmottakere, strukturelle forhold i byene og undersøker hvordan oppfølgingsarbeidet er organisert. Unge er en prioritert gruppe i arbeids- og velferdspolitikken. At unge fullfører et utdanningsløp og etablerer seg i arbeidslivet er viktig for den enkeltes økonomiske mulighet til å realisere et godt liv, men også for samfunnet forøvrig. De samfunnsøkonomiske kostnadene som følger et varig utenforskap er store. Det er flere unge på sosialhjelp i Kristiansand og STavanger enn i Bergen og Trondheim, og at ale disse fire byene har en høyere andel enn Oslo. Siden storbyene har mange innbyggere, har små endringer i andelen mottakere stor betydning for den enkelte storbys samlede utgifter til sosialhjelp. Analysen viser blant annet noe mindre variasjon mellom byene enn mellom kommuner generelt, større variasjon innad enn mellom byene, befolkningssammensetningen er mye viktigere faktor for forskjellene internt enn mellom byene, langt høyere innvandrerandel blant mottakere i Oslo enn de andre, ikke markante forskjeller mellom byene når det gjelder tilrettelegging og prioritering av de yngste brukerne, at forskjell i organisering og oppfølging ved NAV-kontorene ikke kan forklare forskjellene, at samling av ressurser og kompetanse i en spesialistmodell er et godt grep og at kunnskap om sammensetningen av befolkningen i geografisk avgrensede områder og om utbredelse, utvikling og behov for ulike tjenester for ulike grupper gir et godt grunnlag for å innrette og dimensjonere tjenestene

KONTAKT