Til hovedinnhold

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved kommunesammenslåinger

Prosjektet skal gi kunnskap om hva som er god håndtering av kommunens rolle som arbeidsgiver dersom kommuner fatter vedtak om sammenslåing / ny kommuneinndeling.

Foto: Colourbox.com

Prosjektnummer:144031

Utførende miljø: Deloitte

Ferdigstilt: 2014

Sentrale oppgaver i prosessen, handler om å utvikle målsettinger både for den nye kommunen og for prosessen, og deretter planlegge og gjennomføre
sammenslåingen. Politisk ledelse har en særlig viktig rolle i å komme til enighet på tvers av de gamle
kommunene om hva som skal være de bærende visjonene for den nye kommunen. I prosessen kreves
det en tydelig rollefordeling mellom aktører og det som etableres av organer og utvalg. En god prosess krever også evne til å vise raushet og finne løsninger, og evnen til å «tenke nytt». Se prosjektets dokumenter for mer omtale av resultater.

KONTAKT