Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved kommunesammenslåinger

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse
Sentrale oppgaver i prosessen, handler om å utvikle målsettinger både for den nye kommunen og for prosessen, og deretter planlegge og gjennomføre
sammenslåingen. Politisk ledelse har en særlig viktig rolle i å komme til enighet på tvers av de gamle
kommunene om hva som skal være de bærende visjonene for den nye kommunen. I prosessen kreves
det en tydelig rollefordeling mellom aktører og det som etableres av organer og utvalg. En god prosess krever også evne til å vise raushet og finne løsninger, og evnen til å «tenke nytt». Se prosjektets dokumenter for mer omtale av resultater.
Kommunestruktur Arbeidsliv

Prosjektrapporter

Prosjektet skal gi kunnskap om hva som er god håndtering av kommunens rolle som arbeidsgiver dersom kommuner fatter vedtak om sammenslåing / ny kommuneinndeling.

Kommunestruktur Arbeidsliv