Kvalitet og kostnad ved sykehjem og hjemmetjeneste

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

​Jo høyere opp i tjenestetrappa, desto mer fornøyd er brukerne både med tilgjengelighet og innholdet i tjenestene. Denne effekten skyldes langt på vei at kommuner med mye langtidsplasser også har et stort omfang av tjenester. Omfanget av tjenestene avhenger igjen av kommunens økonomi (frie inntekter).

Selv når vi kontrollerer for omfanget av tjenestene, er det en svak tendens til at brukere er mer fornøyd der kommunen har prioritert langtidsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger.

Eldreomsorg Økonomi og rammevilkår

Prosjektrapporter

Prosjektet har studert kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren.  Følgende problemstillinger er analysert:
• Hvordan ser tjenesteprofilene ut i en typisk norsk kommune?
• Hva påvirker dekningsgraden?
• Hvordan ser kostnadene ut for ulike omsorgstjenester?
• Hvilken betydning har statlige retningslinjer og økonomiske virkemidler for kommunenes prioritering mellom tjenestealternativer?
• I hvilken grad har ulike prioriteringer av tilbudet innen pleie- og omsorgstjenestene betydning for kvaliteten (brukernes opplevde kvalitet) og kostnadene på tjenestene?
Eldreomsorg Økonomi og rammevilkår