Til hovedinnhold

Næringsutvikling

Økonomi og rammevilkår

Kommunenes vei ut av ROBEK-listen – økonomisk snuoperasjon eller kosmetikk

FOU-prosjekt skal analysere de kommunene som nå er på vei ut av ROBEK registereret. Det må også gjennomføres en generell vurdering av økonomien i de kommunene som er på vei ut av ROBEK.
Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:054010

Utførende miljø: ECON Pöyry

Ferdigstilt: 2005

Hovedresultater mellom oktober 2004 og oktober 2005 er 47 kommuner tatt av Kommunal- og regionaldepartementets liste over kommuner som ikke tilfredsstiller krav til bærekraftig økonomi (ROBEK). Bedringen i økonomien kan i de fleste tilfellene tilskrives at kommunene har klart å begrense sine utgifter, selv om høyere inntekter også har bidratt. Endringer i organisasjonsmessig og politisk kultur, organisasjonsstruktur og i kommunens styringssystemer synes å være sentrale forutsetninger for at kommunene har klart å bedre balansen i sin økonomi. Utgiftene er begrenset på alle tjenesteområder, men det er utgiftene til sentraladminstrasjonen som er blitt mest redusert, relativt sett. ROBEK-oppføring synes å ha hatt positive konsekvenser for den politiske viljen og evnen til å gjennomføre endringer. Det synes å ha blitt en mer konstruktiv dialog i formannskap og politiske utvalg, og mer lojalitet ovenfor beslutninger som er fattet. De fleste av kommunene som er tatt av listen har også bedret rutinene for utarbeiding og oppfølging av budsjett.

KONTAKT