PROBA samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS sett på forskjeller i sykefraværet mellom sektorer.

Når vi kontrollerer for forskjeller i sammensetningen av de ansatte, finner vi at kommunene ikke har hatt høyere fravær enn privat sektor de senere årene, skriver de i sin rapport.

Faktorer som gir høyere sykefravær
Sammensetningen av ansatte er annerledes i kommunal sektor enn i privat sektor.  Det er forskjeller i blant annet kjønn, alder, yrke og næring. Det er kjent at disse faktorene påvirker sykefraværet.

Offentlig sektor er kvinnedominert med mange ansatte innen barnehage og helse – faktorer som statistisk sett gir høyere sykefravær. Vi vet fra før at kvinner har høyere sykefravær enn menn og at sykefraværet stiger med alder og synker med utdanningsnivå.

Isolert effekter
PROBA har brukt regeresjonsanalyse, og beregnet resultatet fra fem ulike modeller der et ulikt antall uavhengige variabler er inkludert for å få frem hvordan sammensetningen i arbeidsstokken påvirker sykefraværet.

I analysen har de tatt ut effekten av at kommunal og privat sektor har ulike sammensetning av ansatte med hensyn til

  • kjønn
  • alder
  • utdanning
  • midlertidig ansettelse
  • arbeidstid
  • ansettelsestid
  • yrker
  • kommunetype
  • næring
  • bedriftsstørrelse

De finner da at sykefraværet i kommunal sektor ikke er høyere enn i privat sektor. Funnene kan tyde på at sektortilhørighet i seg selv ikke har stor påvirkning på sykefraværet, men at forskjellen mellom sektorene skyldes ulik sammensetning av ansatte og oppgaver.

-At et problem kan forklares, betyr ikke at det er løst. Sykefraværet går ikke ned selv om årsakene til det blir forklart. Derfor må arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunal sektor fortsatt ha høy prioritet, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas. 

Tilrettelagt arbeid og sykefravær
I analysen har PROBA også sett på bruken av tilrettelegging av arbeidsstiuasjonen i de ulike sektorene. De har undersøkt om det er forskjeller mellom sektorene i hvor vanlig det er å tilrettelegge arbeidssituasjonen, hvor mange som opplever ulike belastninger knyttet til arbeidsmiljøet og hvor stor andel av virksomheten som har ansatte med behov for tilrettelegging.

Gjennomgangen viser at det er noe vanligere med tilrettelegging i kommunal sektor enn i de andre sektorene, men forsker finner ingen statistisk sammenheng mellom tilrettelegging og sykefravær.

Yrkesgrupper med høyere fravær
PROBA har også sett på sykefraværsnivåer i ulike sektorer for utvalgte yrkesgrupper. Blant annet kommer det frem at blant omsorgs- og hjelpearbeidere er sykefraværet høyest i kommunesektoren og lavest i privat sektor, mens blant barnehageassistenter har privat sektor høyest fravær. Blant kontorarbeidere har statlig sektor høyest fravær.