Gjennomsnittsalderen i kommunal forvaltning er 44,4 år, og tilnærmet lik for kvinner og menn når alle ansatte ses samlet. Gjennomsnittsalderen varierer likevel noe mellom de ulike sektorene som utgjør kommunesektoren. I barnehagene er kvinnene i gjennomsnitt fem år eldre enn mennene, og i samferdsel og teknikk er mennene i gjennomsnitt nesten tre år eldre enn kvinnene. Ellers er det små forskjeller i gjennomsnittsalder mellom kvinner og menn.

Gjennomsnittsalder i kommunal forvaltning per 1.12.2023

 

 

Alle

kvinner

Menn

I alt

44,4

44,4

44,5

Administrasjon

49,6

49,7

49,3

Undervisning

44,8

45,2

44,1

Barnehage

43,3

43,8

38,8

Helse/pleie/omsorg

43,3

43,5

42,3

Samferdsel og teknikk

46,7

44,8

47,5

Annet

45,2

45,0

45,7

Figuren under viser at arbeidstakere under 35 år og over 60 år utgjør en større andel av samlet antall årsverk i kommunesektoren i dag, enn i 2005.

Andel årsverk etter aldersgruppe i 2005 og i 2023.

Gjennomsnittlig avgangsalder i kommunesektoren er 63,1 år. For kvinner er den 63,0 år, og for menn er den 63,5 år. Gjennomsnittlig avgangsalder har holdt seg stabil på omtrent samme nivå over mange år. Med avgangsalder menes gjennomsnittsalderen til arbeidstakere som sluttet i kommunesektoren fra ett år til det neste og som var minst 55 år det første av de to årene.

Gjennomsnittlig avgangsalder i kommunal forvaltning

 

Alle

Kvinner

Menn

2013-2014

63,6

63,6

63,8

2014-2015

63,4

63,3

63,7

2015-2016

63,9

63,8

64,3

2016-2017

63,4

63,3

63,8

2017-2018

63,5

63,3

63,9

2018-2019

63,4

63,2

63,8

2019-2020

63,4

63,2

63,8

2020-2021

63,2

63,1

63,7

2021-2022

63,2

63,1

63,5

2022-2023

63,1

63,0

63,5

Tabellene under viser gjennomsnittsalder og gjennomsnittlig avgangsalder per kommune og per stillingskode.

Tabell 1. Gjennomsnittsalder og avgangsalder per kommune (Excel)

Tabell 2. Gjennomsnittsalder og avgangsalder per stillingskode (Excel)

Hvordan telles ansatte?

Når vi teller ansatte i kommunesektoren, teller vi alle som mottar lønn i desember måned. Men følgende grupper inngår ikke i statistikken:

  • Vikarer, som er vikar for en annen som mottar lønn
  • Pensjonister
  • Lærlinger
  • Unge arbeidstakere
  • Folkevalgte
  • Avlastere/støttekontakter/besøkshjem etc.
  • Løse arbeidsforhold av kort varighet