Det arbeides særlig med følgende fem deler av regelverket for offentlig støtte:

  1. revisjon av retningslinjene for offentlig støtte til energi og miljø
  2. revisjon av retningslinjene for regionalstøtte
  3. revisjon av retningslinjene for det generelle gruppeunntaket
  4. evalueringen av retningslinjene for bredbåndsutbygging
  5. evaluering av retningslinjene for offentlig støtte til helse- og sosialtjenester

En del kommuner og fylkeskommuner har en viss økonomisk aktivitet rettet mot det private marked, utover de ordinære lovpålagte oppgaver eller tjenester som retter seg til alle innbyggerne. Denne aktiviteten rammes av EØS-reglene om offentlig støtte. En utredning om de samfunnsøkonomiske konsekvensene viser at omfanget av økonomisk aktivitet i kommuner og fylkeskommuner er svært begrenset, og at en innføring av tiltakene for all offentlig økonomisk aktivitet som foreslått av Hjelmeng-utvalget, ikke vil være lønnsomt fordi kostnadene antas å overstige nytten og gevinstene. Utredningen foreslår at for økonomisk aktivitet over 5 millioner kroner, skal det være et regnskapsmessig skille for aktiviteten. For årlig omsetning over 12 millioner kroner foreslås å skille aktiviteten ut i et selskap.

I sitt høringssvar til regjeringens forslag til ny nasjonal prosedyre for offentlig støtte har KS ment at gjeldende regelverk framstår som fragmentarisk og lite tilgjengelig. Det er behov for klargjøring og forenkling i form av en egen prosedyrelov. KS mener at lovforslaget slik det nå er utformet for ensidig vektlegger etterlevelse av Norges EØS-forpliktelser og andre folkerettslige forpliktelser (OECD, WTO). Andre hensyn kan gjøre seg gjeldende. Der det er et nasjonalt handlingsrom bør saksbehandling og prosedyreregler ivareta dette. De ulike hensyn som gjør seg gjeldende burde komme til uttrykk i lovens formålsbestemmelse.

Det arbeides med å revidere EUs retningslinjer for offentlig støtte for energi og miljø som skal vurdere rekkevidden av og vilkårene for nasjonale støttetiltak for å bekjempe klimaendringer, støtte til miljøvern, samt sikre energiforsyning. Revisjonen gjøres for å sikre at retningslinjene bidrar til Europas grønne giv og vil berører flere støtteordninger som ENOVA forvalter.

Regelverket for offentlig støtte på flere områder skal evalueres:

  • Vurdere om reglene for helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk interesse har fungert etter hensikten. Dette har sammenheng med private aktører som leverer velferdstjenester jf. NOU 2020:13 – velferdstjenesteutvalget.
  • Vurdere hvordan reglene for offentlig støtte for bredbåndsutbygging har fungert og om de svarer ut teknologisk, samfunnsøkonomisk og politiske utvikling. Fylkeskommunene fikk fra 2020 ansvar for tildeling av støtte til kommunenes bredbåndsutbygging. En utredning om fylkeskommunene erfaringer med dette, pågår.

Status i arbeidet

KS deltok i høringer om forslag til ny nasjonal prosedyre for offentlig støtte, tar spørsmål opp i konsultasjoner med regjeringen og gjennomfører egne utredninger for å få fram kunnskap og gode beslutningsgrunnlag.

Beatrice Dankertsen Hennyng og Jostein Selle har skrevet denne artikkelen. De er begge advokater og jobber i KS med særlig kompetanse på anskaffelser og offentlig støtte.