Digitalisering er et viktig mål både for å redusere klimautslipp og skape ny vekst. Dels parallelt og dels i tandem med «Europas grønne giv», utformes strategien for Europas digitale tiår og en rekke tiltak.

Den digitale satsingen i EU inneholder en rekke strategier og tiltak med mål om blant annet helthetlig tilnærming til utbygging av infrastruktur, personvern, cybersikkerhet, digitale offentlige tjenester, kunstig intelligens, samt tilgang, innsamling og bruk av data, inkludert helsedata.

En ny digital, individuell ID skal skape tillit hos innbyggerne til bruk ved alt fra offentlige tjenester til nettjenester i hele Europa, samt kontroll over hvilke data som brukes og på hvilken måte.

En foreslått datalov vil omhandle tilgang, innsamling og bruk av virksomhetsdata som det offentlige og akademia kan få tilgang til. Det kan få betydning for fylkeskommunenes arbeid med transport og kommunenes arbeid med smartby.

Konkret arbeides det med: 

  • Europas digitale tiår – et veikart ned definerte mål for 2030 om blant annet tilkopling, kompetanse og digitale offentlige tjenester ble framlagt 9. mars 2021.

  • e-ePrivacy - en forordning framlagt i april 2021 om respekt for privatliv og beskyttelse av persondata i elektronisk kommunikasjon.

  • Digital Services Act Package - et regelverk for digitale tjenester som skal styrke markedet for digitale tjenester, gi bedrifter juridisk sikkerhet og like konkurransevilkår og beskytte innbyggerne og deres rettigheter kom på plass 3. mars 2021. I arbeidet inngår lovgivning for å tydeliggjøre og eventuelt skjerpe de store digitale plattformenes rettslige ansvar for å fange opp og fjerne ytringer som inneholder åpenbare trusler og lignende straffbare angrep på personer. Det vil bli foreslått endringer i EUs liste over EU-forbrytelser (EU crimes) til også å omfatte alle former for hatkriminalitet og hatytringer, enten det er på grunn av rase, religion, kjønn eller seksualitet.

  • Data Governance Act – et regelverk fra 24. november 2020 for datastyring, som skal skape en sikker infrastruktur for datadeling og et indre marked for deling av data.

  • en melding om politikk for kunstig intelligens.

  • et europeisk område for helsedata, med mål om sikker og pasient-orientert bruk av, og samarbeid om, helsedata i Europa

Status i arbeidet

KS deltar i samarbeidet om Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025.