Vi har ikke god tid – dette haster

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

 Du kan følge fremleggelsen direkte via denne lenken.

Kommunesektoren er innovativ, men har likevel behov for å få fart på nødvendige omstillinger som må gå fortere og være mer gjennomgripende enn det som skjer i dag. Stortingsmeldingen må derfor inneholde tiltak og virkemidler som gir kommunesektoren tilgang på ressurser som støtter opp under lokalt innovasjonsarbeid, og som gir tilstrekkelig handlefrihet til å bruke innovasjon som et strategisk virkemiddel for å utvikle nye løsninger. Vi er inne i handlingens tiår. Kommunesektoren trenger forsøksordninger, eksperimentering, tillit og handlingsrom. 

 -Utfordringene samfunnet står overfor krever et taktskifte i innovasjonsarbeidet, og evne til å utvikle mer komplekse og radikale løsninger som har samfunnseffekt. Regjeringen må legge til rette for tverrsektorielt samarbeid om fokuserte satsinger for å møte disse utfordringene. Ikke minst må forskningsressurser mobiliseres langt mer kraftfullt i samspill med kommunene – vi trenger et forskningsløft i, med og for kommunal sektor. Vi har ikke god tid – dette haster, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. 

Radikal innovasjon

I meldingsarbeidet har KS har spilt inn mange momenter som vi mener offentlig sektor trenger for å lykkes med innovasjon.

KS ønsker å bidra til at vi rigger oss best mulig for å møte de store og komplekse utfordringene vi står overfor. Vi foreslår derfor at regjeringen inviterer til en bred prosess for å identifisere hva vi trenger av innsatser, virkemidler og institusjonelle grep for å reelt sett å styrke innovasjonsevnen i offentlig sektor. KS har invitert staten til et partnerskap for hvordan stat og kommunal sektor sammen kan fremme radikale innovasjoner på noen av de «samfunnsflokene» vi står overfor. I dette ligger et mer systemrettet innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å møte samfunnsutfordringene samfunnet står overfor.

Innovasjoner og forskning der folk er

Kommunesektoren spiller en sentral rolle i å løse samfunnsutfordringene, både fordi brorparten av offentlige tjenester leveres fra kommunal sektor, og fordi nærhet til innbyggerne, frivillig aktører og bedrifter gjør det mulig å utvikle løsninger som faktisk fungerer lokalt. KS mener det bør etableres en offensiv ordning for eksperimentering i offentlig sektor. Ordningen må innrettes slik at kommunesektoren, i samarbeid med de aktører som er nødvendige for å få til endringer, får reelt handlingsrom til å utforske og prøve ut nye innovative løsninger.

Det er allment akseptert at det i dag skjer for lite forskning i, for og med kommunal sektor, og at manglende kunnskapsutvikling er hemmende både for innovasjon og skalering av de tiltak man kan dokumentere virker.

Leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) ble etablert i 2010 av KS og NHO med mål om å øke kunnskapen om og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser. NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet utgjør styringsgruppen, og NHO har prosjektlederansvaret.

LUP har vist seg å være en svært effektiv innovasjonsmotor både for næringslivet og offentlig sektor.

Det er KS’ forventning at dette samarbeidet ikke legges inn en fast forvaltningsstruktur, men får fortsette å utvikle seg i et fritt, uavhengig partnerskap. Nære naboland som har prøvd å legge dette i en forvaltningsstruktur har ikke lykkes.