Kommunene må kunne delta i en slik ordning med målrettede forsøk uten å måtte vite på forhånd eksakt hvilke regler eller lover man må søke fritak fra

Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder

Kommunal- og distriktsdepartementet, KDD,  og KS inngikk en samarbeidsavtale om innovasjon og bærekraftagendaen  juni 2021, hvor det blant annet ble nedsatt en arbeidsgruppe for forsøk og eksperimentering. Arbeidsgruppen har sett på hvilke forutsetninger som må vurderes for norske forhold. I Kommuneproposisjonen som ble lagt fram 12. mai, ønsker KDD å gå videre med vurderingene.

- Det er svært positivt at Regjeringen ønsker å videreføre samarbeidet med KS og at de tar med seg vurderingene fra den felles arbeidsgruppen. KS er særlig opptatt av at kommunene må kunne delta i en slik ordning med målrettede forsøk uten å måtte vite på forhånd eksakt hvilke regler eller lover man må søke fritak fra, sier Gunn Marit Helgesen.

Forsøk som monner

Innovasjon kan bidra til mer velferd og bedre løsninger for innbyggerne. Regjeringen vil hente inspirasjon fra Danmark, hvor man får fritak fra det meste av lovgivningen innenfor ulike politikkområder. KS ønsker at man starter en nasjonal forsøksordning innenfor dagens lovverk, men at det samtidig startes en prosess for å vurdere utvikling av et nytt rettslig grunnlag for forsøk.

- Detaljerte lover og forskrifter sementerer dagens måte å jobbe på. Dette er ikke bærekraftig. Det er ønskelig å utvikle bredere forsøk enn dagens lovgivning gir mulighet for, på en måte som respekterer innbyggernes rettssikkerhet. Her kan vi lære mye av Danmark, sier Gunn Marit Helgesen.

 Forsøk med fritak fra lover og regler kan også bidra til utviklingen av en tillitsreform som gir kommunale og fylkeskommunale myndigheter større handlingsrom til å finne nye måter å arbeide på i møte med de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Forutsetninger

Hovedanbefalingene fra arbeidsgruppen er blant annet at det bør etableres en nasjonal overbygning for forsøkene, at ordningen tematisk er innrettet, at arbeidet er organisert i nettverk og at følgeforskning kobles til forsøkene, med mer.