De små nyanseforskjellene skjerper vår forståelse av våre særegenheter når vi hører hvordan det fungerer i andre land.

Lene Krogh Jeppesen, COI

I 2019 vant Region Syddanmark den danske innovasjonsprisen med prosjektet Tilbake til skole. I tett samarbeid med Odense kommune har de gjort et systematisk arbeid for å få barn og unge med psykiske utfordringer og stort skolefravær, tilbake til en stabil skolegang.

Les mer Center for Offentlig Innovation og deres artikkel om besøket her

Politiske ønsker

Vinnerprosjektet understøtter sterke politiske ønsker i Danmark om å sikre skolegang, redusere psykiske utfordringer hos barn og unge, og støtte familieforhold på en bærekraftig måte. Det er et nasjonalt politisk mål i Danmark å gjøre overgangene mellom sektorene bedre, ikke minst for å bruke ressurser riktigere. Premien var altså en studietur til Norge. Selv om besøket ikke kunne gjennomføres fysisk, ble norske og danske innovative kommuner koblet sammen i erfaringsutveksling. Det digitale besøket gikk også til Asker kommune og deres arbeid med innovasjon og en nærmere presentasjon av Asker Velferdslab.

Tvinges til å se

Sjefskonsulent ved Center for offentlig innovasjon i Danmark, Lene Krogh Jeppesen, mener at det er fruktbart å reise på studiebesøk til Norge fordi likhetene i våre velferdssystemer er så store at de ulike tilnærmingene blir ekstra synlige.
- De små nyanseforskjellene skjerper vår forståelse av våre særegenheter når vi hører hvordan det fungerer i andre land. Vi blir tvunget til å stille spørsmål ved det vi tar for gitt. Løser vi oppgaver på den beste og enkleste måten? Dét er godt grunnlag for innovasjonsarbeid.

Lene Krogh Jeppesen viser blant annet til begrepet «investering» i Norge og i Danmark. I Danmark knyttes det ofte opp til investeringer i velferd gjort av for eksempel fond eller sosiale entreprenører. I Norge er det en fremvoksende tankegang innenfor det offentlige om at utgifter til velferd er investering i velferd. I Norge er det en fremvoksende tankegang i det offentlige at det lønner seg å investere ekstra i sårbare grupper. Dette er også tankegangen rundt Utenfor-regnskapet og Asker Velferdslab, hvor man går fra å se mennesker som trenger tjenester som en kostnad, til å se det som en investering i framtidig velferd.

Gjensidig læring

- Det er så mange fellestrekk i det danske og norske innovasjonsarbeidet at det er opplagt at vi må trekke på hverandres innovasjonserfaring- og læring, sier Lene Krogh Jeppesen og viser til temaer som forankring og gjenkjennelige dialoger om hva det kreves for å lykkes med offentlig innovasjonsarbeid på tvers av fag, faggrenser og organisasjoner.

Jeppesen trekker særlig frem programmet partnerskapet for radikal innovasjon som KS har startet for å angripe komplisert samfunnsutfordringer på en sektorovergripende og radikal måte.
- Vi lurer på hvordan denne tilnærming virker for å knekke koden på noen av de komplekse problemstillingene vi i Danmark også står i. Vi følger med for å se om det kommer konkrete resultater ut av arbeidet som vi kan gjenbruke i Danmark.