Det er svært bra at regjeringen velger å bevare en ordning som fungerer så godt.

Bjørn Arild Gram

LUP

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) ble etablert i 2010 av KS og NHO, og har som oppgave å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Difi (nå DFØ) ble i 2015 invitert inn i programmets styringsgruppe på lik linje med NHO og KS, og i 2018 kom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd også med. Programmet er eier- og partnerfinansiert. Partnerne bidrar med årlige tilskudd gjennom partneravtaler mellom programmet og statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.

- Det er svært bra at regjeringen velger å bevare en ordning som fungerer så godt. Dette er en suksesshistorie som også andre land forsøker å lære av, og vi mener den bør styrkes, sier Bjørn Arild Gram.

Lenkeblokk Icon Les mer om innovative anskaffelser her

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), ble startet i samarbeid mellom NHO og KS. Programmet finansieres over statsbudsjettet og gjennom bidrag fra 29 partnere bestående av kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter og eierne KS, NHO, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

I Revidert Nasjonalbudsjett innstiller regjeringen på at denne organiseringen videreføres.

Regjeringen har vurdert ulike måter å organisere arbeidet på fremover, basert på anbefalingen fra en områdegjennomgang og høringsinnspillene som er kommet. Dagens organisering av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) fungerer godt, og regjeringen mener at det er fare for uklarheter hvis det gjennomføres større endringer. Regjeringen foreslår derfor ikke endringer i det statlige tilskuddet til LUP, men mener at virkemidlet fungerer godt i samspill med resten av virkemiddelapparatet.

  • Partnerskapet rundt LUP er en viktig premiss for at Norge har klart å motivere og mobilisere alle aktørene som er viktige for å lykkes med nasjonal utbredelse og effekt av innovative anskaffelser. Dette er unikt for Norge og noe mange andre land ønsker å lære av. Selv om potensialet for økt bruk av innovative anskaffelser fortsatt er stort og vi ikke er i mål, viser undersøkelser at vi jobber godt med dette i Norge, sier Gram.