I 2014 sto Træna overfor en mulig krise da hjørnesteinsbedriften var truet av nedlegging. Kommunen ville jobbe langsiktig og i forkant for å unngå å bli en omstillingskommune.

Økt bolyst
Resultatet er et langsiktig utviklingsarbeid der kommunen, lokalsamfunnet og næringslivet sammen hever blikket og jobber strategisk med utvikling og innovasjon. Sammen snudde de negative holdninger og krisemaksimering, og gikk fra å snakke om «Redd Træna» til «Tenk Træna». Tenk Træna ble parolen som brukes for å samle aktører til å tenke og gjøre tiltak som kunne lede til næringslivsutvikling, kulturutvikling, reiseliv og et bedre lokalsamfunn. Utviklingsprosjektet har gitt konkrete resultater i form av nye arbeidsplasser og tilflytting. Det har også gitt Træna positivt omdømme og økt bolysten til befolkningen i kommunen.

Også Sola bygger innovasjonskultur
Træna hadde konkurranse av Sola og Sarpsborg kommune som begge imponerer med sitt gode og helhetlige innovasjonsarbeid. Sola kommune ble berømmet for sin langsiktige satsing på å bygge innovasjonskultur og for å utvikle nye tjenester sammen med innbyggerne. Sola tenker innovasjon bredt og helhetlig i flere sektorer. De lykkes i arbeidet sitt, noe som gir stadig bedre tjenester.

Sola kommune har måttet tilpasse seg reduserte inntekter. De sto overfor et veiskille der valget sto mellom gradvis nedbygging av velferden, eller at kommunen sammen med innbyggerne forbedrer velferden til tross for strammere økonomiske rammer. Sola valgte å se velferden som en felles oppgave.

Sarpsborg lar innbyggerne gi poeng 
Sarpsborg har som motto «Sammen skaper vi Sarpsborg». Kommunen involverer innbyggerne på imponerende vis. De har som første kommune i Norge turt å innføre et system der innbyggerne gir direkte poeng til en rekke kommunale tjenester. Målet er å gjøre det lettere for innbyggerne å gi tilbakemeldinger slik at det hele tiden kan utvikles bedre tjenester.

Kommunen har gjort omfattende organisatoriske tiltak for å bedre sin innovasjonsevne. Det er etablert en desentralisert modell der ansvaret for utviklings- og innovasjonsoppgaver er lagt til det nivået hvor tjenestene utføres.

Sarpsborg kommune ser tjenester helhetlig, ikke minst på det boligsosiale området. Dette feltet inkluderer mange ulike tjenester og kan være fragmentert. Sarpsborg har jobbet godt med å knytte boligsosiale tjenester sammen med kommunens øvrige tjenester. For å skape bedre løsninger har de jobbet med holdninger i møte med vanskeligstilte, og fokusert på de ressurser og det potensial som ligger hos den enkelte bruker.  Dette har for eksempel resultert i at antallet bostedsløse er redusert fra 186 i 2013 til null i dag.