KS ønsker at en nasjonal forsøksordning blir et sentralt verktøy i utviklingen av tillitsreformen

Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder

KS deltok nylig på en reise til Danmark sammen med kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram for å studere blant annet erfaringer med frikommune-forsøk.

- Forsøk og eksperimentering er viktige verktøy i utvikling av reformer. KS ønsker at en nasjonal forsøksordning blir et sentralt verktøy i utviklingen av tillitsreformen. Det må bli en satsing som stimulerer til innovasjon, også der hvor hindringer i lovverket ikke er kjent på forhånd. KS og norske kommuner vil bidra i utviklingen av tillitsreformen, slik at tjenestene utvikles til det beste for innbyggerne, sier Gunn Marit Helgesen.

Erfaringer fra Danmark

Overordnet viser erfaringer fra de danske frikommuneforsøkene at slike ordninger er et viktig virkemiddel for innovasjon. Evalueringene viser at de mest vellykkede forsøkene har resultert i mer helhetlige tjenester, mer fleksibilitet og mer plass til ansattes faglige skjønn. Tjenestemottakerne og ansatte er mer fornøyd, og ansatte har fått frigjort tid. Noen av forsøkene har gjort kontakten med kommunen enklere for innbyggerne, og det er lagt til rette for involvering av brukerne på helt nye måter. I tillegg har kvaliteten i tjenesteytingen økt.

- Erfaringene fra Danmark er svært interessante, dersom vi skal få til utvikling av tjenestene i Norge. En ordning for forsøk og eksperimentering må ha en nasjonal overbygning. En felles overbygning med rammer fastsatt av regjeringen vil kunne gi forsøksvirksomhet i kommunene legitimitet, og kan styrke offentlig sektors evne til å finne nye svar på samfunnsutfordringene, sier Gunn Marit Helgesen.

Samarbeid mellom stat og kommuner

KS og kommunal- og distriktsdepartementet, KDD, har siden høsten 2021 samarbeidet om anbefalinger til utforming av en nasjonal ordning for forsøk og eksperimentering i offentlig sektor. Arbeidet i gruppa foregår innenfor rammen av samarbeidsavtalen mellom KS og KDD om innovasjon og bærekraftsagendaen. En vurdering skal foreligge våren 2022. 

- KS’ medlemmer har en tydelig målsetting om mer innovasjon, økt lokalt handlingsrom og selvstyre, bedre kvalitet i tjenestene og økt produktivitet. Hovedmålet med systematisk bruk av forsøk og eksperimentering er å skape mer velferd og bedre løsninger for innbyggere og lokalsamfunn, sier Helgesen.

Rom for nye muligheter

Helgesen understreker at ordningen må gi rom for å oppdage nye muligheter man ellers ikke ville sett.

- Det er ikke alltid bare lover og reguleringer som står i veien for de beste løsningene. Vel så ofte er det kultur, ledelse, sektoriserte tankesett, manglende insentiver for å prøve ut nye løsninger eller barrierer i måten tiltak og tjenester finansieres. En nasjonal ordning må derfor ha et bredt utgangspunkt, sier Helgesen.

Se innholdet for studiereisen her