Mange har utfordringer med å finne informasjon på nettet. Det handler om hørsel, syn, motorikk og kognisjon.

Regelverk og krav

Offentlig sektor skal følge nye krav for universell utforming av IKT-løsninger fra og med 1. februar 2023. Disse er nedfelt i EUs webdirektiv (WAD), som ble vedtatt i Norge 28. mai 2021. Det er forskrift om universell utforming av ikt som stiller lovkrav til universell utforming av IKT-løsninger.

Lenkeblokk Icon Les mer om EUs webdirektiv (WAD), regelverk og krav her

Hvem skal følge reglene?

Både offentlige og private virksomheter, lag og organisasjoner skal følge regelverket. Reglene gjelder alle virksomheter som ha et nettsted, en applikasjon eller en automat, dvs. en ikt-løsning som er:

  • rettet mot innbygger eller kunder (brukere) i Norge,
  • en viktig kanal for å informere eller tilby tjenester og
  • knyttet til virksomhetens alminnelige funksjon

Reglene gjelder uavhengig av antall ansatte, omsetning eller organisasjonsform som virksomheten har. Øverste leder er ansvarlig for at virksomheten følger reglene om universell utforming av ikt-løsninger.

Lenkeblokk Icon Les mer fra UU tilsynet om hvem som skal følge regelverket her

Hvem har ansvaret?

Kommunedirektøren og fylkesdirektøren har det overordnede ansvaret for at regelverket følges.

Nettredaktørene i kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar for universell utforming. Informasjonen skal være lett å finne og enkel å forstå. Redaktøransvaret omfatter både informasjonsstrukturen på nettstedet og for hvordan det redaksjonelle innholdet presenteres.

Lenkeblokk Icon Les mer om redaktørens ansvar på UU tilsynets sider

Ansvarlig for virksomhetens sosiale medier skal legge til rette for at summen av kanalene som virksomheten bruker skal gi lik tilgang til informasjon for alle. Virksomheten bør bruke flere kanaler for å nå flest mulig brukere.

Lenkeblokk Icon Les mer om sosiale medium og universell utforming på UU tilsynets sider

Ansvarlig for anskaffelser av IKT-løsninger skal sørge for at krav til universell utforming av IKT-løsninger er oppfylt ved kjøp av IKT-løsninger fra eksterne leverandører.

Lenkeblokk Icon Les mer om universell utforming i IKT-anskaffelser på UU tilsynets sider

Prosjektledere og andre med ansvar for IKT-utvikling har et ansvar for at utviklingsløpet ivaretar kravene til universell utforming av IKT-løsninger. Prosjektet må avklare rammene for arbeidet med universell utforming og planlegge nok tid for tester og utbedringer allerede fra begynnelsen i prosjektet.

Lenkeblokk Icon Les mer om Universell utforming i utviklingsprosessen hos UU tilsynet

Kommuner og fylkeskommuner bør sjekke IKT-løsningene sine selv, da finner man problemer som brukerne kan støte på. Ved å teste selv er samtidig veien kort til å få rette opp avviket.

Lenkeblokk Icon Les mer om å sjekke nettstedet selv på UU tilsynets sider

UU-tilsynet har utarbeidet en oversikt over verktøy, program og teknikker som UU-tilsynet selv bruker når de gjennomfører tilsyn, sjekker status for universell utforming av ikt i sine egne ikt-løsninger m.m.

Lenkeblokk Icon Verktøy fra UU tilsynet for UU-testing av nettsted