Å forankre veiledningstilbudet er viktig for å sikre at tilbudet blir permanent. Dersom man skal unngå digitale skiller er det viktig at politisk og administrativ toppledelse er med på laget. Politisk og administrativ forankring er en viktig forutsetning for at kommunen følger opp og håndterer ansvaret for veiledningstilbudet på en god måte.

Skriv et saksfremlegg for kommunestyret

For å få god forankring er det en forutsetning at ledelsen i kommunen har kunnskap om temaet. Både administrativ ledelse og politikerne i din kommune må vite hvorfor det er behov for et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse, hvordan dette kan gjøres og ikke minst hvilken effekt det kan ha for kommunens innbyggere.

Et naturlig sted å starte kan være å utarbeide et saksfremlegg som fremlegges for aktuelle politiske utvalg/komiteer og i kommunestyret. Saken kan legges frem alene eller som en forlengelse av plandokumenter eller strategier.

Hvordan lage et saksfremlegg?

 • Formålet med saksfremlegget er å bidra med å gi ledelsen og de relevante aktørene kunnskap om behovet hos innbyggerne i kommunen
 • Saken kan legges frem alene eller som en forlengelse av plandokumenter, budsjetter eller strategier
 • Knytt veiledningstilbudet til eksisterende strategier og satsinger i kommunen
 • Sørg for at veiledningstilbudet budsjetters, og vises i budsjettet
 • Bruk gjerne nasjonale strategier, reformer, prosjekter og statistikk i argumentasjonen, men det må være kort

Knytt veiledningstilbudet til eksisterende strategier og satsninger

Flere kommuner, for eksempel Drammen, har vedtatt en digitaliseringsstrategi der et veiledningstilbud inngår i kommunens planer. Drammen kommunes strategi fastslår at kommunen skal jobbe for «effektive digitale løsninger som setter innbyggerne i stand til å løse oppgavene sine». For å realisere dette skal kommune «tilby digitale kanaler som gir høy service i form av fleksibilitet, tilgjengelighet og hurtighet».

Ved å knytte veiledningstilbudet til eksisterende strategier og satsninger i kommunen vil det bli lettere for ledelsen å se at tilbudet passer inn i en større satsning eller sammenheng. Tenk gjennom hvordan dere kan bygge videre på det arbeidet andre gjør, og samkjør planene med de andre prosjektene der det er hensiktsmessig.

Hvis veiledningstilbudet kan bidra til at flere innbyggere blir i stand til å ta i bruk tjenester som digitaliseres, kan tilbudet være et virkemiddel for å realisere noen av gevinstene med digitaliseringen.

Sørg for at veiledningstilbudet budsjetteres og vises i budsjettet. Bruk gjerne nasjonale strategier, reformer, prosjekter og statistikken, men husk at det bør være kort.   Stortingsmeldingen Digital Agenda (2015-2016), digitaliseringsstrategien for offentlig sektor (2019-2025) og strategien "Digital hele livet" er eksempler på sentrale nasjonale føringer som dere kan vise til og benytte i saksfremlegget.

Undersøk status og lag en prosjektpresentasjon

En prosjektpresentasjon brukes for å engasjere og forankre prosjektet blant ledere og andre ansatte. Her bør dere presentere hva som er status og utfordringene i deres kommune. Eksempler på spørsmål som kan være relevante å presentere:

 • Er det noen frivillige som har tilbud i kommunen?
 • Hvordan er innbyggersammensetningen?
 • Hvem kan være målgruppe for tilbudet i deres kommune?
 • Tett bebyggelse eller spredt bebyggelse?
 • Hvordan er infrastrukturen i kommunen?
 • Hvilke digitaliseringsprosjekter pågår i kommunen?
 • Hvem kan være relevante bidragsytere i tilbudet (internt i kommunen og eksternt f.eks. frivilligheten)
 • Nivået på digital kompetanse i kommunen - hvem bruker og bruker ikke de digitale tjenestene?
 • Veiledningskompetanse og teknisk kompetanse blant dem som trolig vil være veiledere?

Tips til prosjektpresentasjon!

 • Beskriv behovet og nåsituasjonen i kommunen.
 • Beskriv hvordan veiledningstilbudet kan utformes og hvordan det kan imøtekomme behovet for innbyggerne i kommunen.
 • Bruk prosjektpresentasjonen aktivt for å engasjere og forankre prosjektet blant ledere og andre ansatte i kommunen.
 • Lag også en muntlig kortversjon – en «heistale» 

 

Les mer om hva som kan være lurt å undersøke under «Kjennskap til  nåsituasjonen».