På vegne av våre medlemmer i privat og offentlig sektor vil vi gi den påtroppende regjering våre beste råd om hvordan vi kan forene kraften i privat og offentlig sektor mot disse målene.

Vi håper at regjeringsplattformen vil forsterke innsatsen på de områdene som vi løfter her.
Vi foreslår at plattformen kan inneholde følgende signaler om at regjeringen vil:

Fremme grønn omstilling

  • Styrke Leverandørutviklingsprogrammet for å sikre at flere i stat og kommune opptrer som krevende kunder og etterspør nye løsninger for å fremme både næringsutvikling og innovasjon og bærekraft i offentlig sektor.
  • Forsterke og oppruste kraftnettet, og samtidig legge til rette for økt fornybar kraftproduksjon, slik at det samsvarer med kraftetterspørsel basert på næringslivets industrisatsinger og en vellykket klimaomstilling.
  • Fremme både grønn næringsutvikling og klimakutt i ferje-, båt- og kollektivtrafikken ved å sikre rammevilkår som skalerer lav- og nullutslippsløsninger på en måte som gir gode incentiver for både bedrifter og kommuner.
  • Videreutvikle byvekstavtalene og sikre høye kollektivandeler i byene av hensyn til fremkommelighet, klima og miljø.

Legge til rette for et verdiskapende næringsliv og bærekraftige velferdstjenester i hele landet

  • Jobbe aktivt for å komme så nær som mulig målet om at alle norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit pr sekund innen 2025. Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.
  • Gjennomføre et fylkesveiløft fra og med 2022 slik at fylkeskommunene settes i stand til å redusere vedlikeholdsetterslepet, og ruste opp fylkesveinettet for bl.a. bedre sentrale næringsveier.
  • Støtte opp under initiativet "Bærekraftsløftet" fra NHO, LO og KS som et forpliktende offentlig-privat partnerskap for å sikre god samhandling og gjennomføring av bærekraftsmålene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Arbeide for et inkluderende arbeidsliv

  • Redusere arbeidsgivers risiko ved inkludering av utsatte grupper gjennom god og koordinert arbeidsgiverbistand, bedre digitale løsninger og enkel tilgang til virkemidler som arbeidsutprøving, oppfølging, hjelp til tilrettelegging eller økonomiske tilskuddsordninger. Sysselsettingsutvalgets forslag om å utrede forlengelse av prøvetiden må følges opp.
  • Forankre samarbeidet mellom kompetanse-, helsemyndighetene og NAV for å få flere i jobb felles forpliktende strategier på regjeringsnivå.
  • Sikre systemer for deling og sammenstilling av informasjon mellom etatene for å sikre bedre kunnskapsbygging og samordning i kampen mot arbeidslivskriminalitet.