Å stå utenfor arbeidslivet får store konsekvenser for den det gjelder og for samfunnet. Vi må ha et arbeidsliv som legger til rette for at flere kan jobbe mer. Kommunene har behov for arbeidskraft og kompetanse, og vi må ha velferdsordninger som bidrar til høy yrkesdeltakelse. Her er KS’ forslag til politiske tiltak for høyere sysselsetting:

  • Ramme inn voksnes rett til videregående opplæring, etter- og videreutdanning slik at det gis tilbud i tråd med lokale arbeidsmarkedsbehov, for å sikre gode mulighet for arbeid og selvforsørgelse.

Det er viktig å sørge for at utdannings- og opplæringstilbud er innrettet slik at det dekker regionale arbeidsmarkedsbehov og gir gode muligheter for arbeid.

  • Styrke koblingen mellom velferdstiltak (NAV) og kompetansetiltak.

Virkemiddelapparatet i NAV bør innrettes slik at det stimulerer til kvalifisering til arbeid, og forebygger frafall fra arbeidslivet gjennom kompetansetiltak. I en tid med stor omstilling i arbeidslivet, er riktig kompetanse avgjørende for å kunne stå i arbeid.

  • Sikre ordninger som øker “inkluderingsvilje- og evne” hos arbeidsgivere.

For å øke inkluderingen i arbeidslivet, er det viktig at tiltak og virkemidler tar utgangspunkt i arbeidsgivers kompetansebehov. Tett samarbeid mellom NAV og arbeidslivet er viktig i denne sammenheng. Å se nærmere på lønnstilskuddsordninger vil også være bra for å dempe arbeidsgivers risiko ved å inkludere flere med nedsatt arbeidsevne.