Digitalisering og innovasjon er kraftfulle og nødvendige virkemidler for å møte viktige samfunnsutfordringer. Med koronakrisen har behovet for effektivisering og omstilling økt ytterligere. Her er KS’ forslag for å ruste kommunal sektor for fremtiden:

  • Bygge ut digital infrastruktur i hele landet

Forutsetningen for gode digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og foreninger er utbygging av digital infrastruktur i hele landet. Det trengs både rask utbygging av 5G-nettet, en offensiv statlig politikk for videre utbygging av bredbånd i hele landet og en gjennomgang av det norske lovverket med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering.

  • Sikre kommunesektoren reell innflytelse i nasjonalt digitaliseringsarbeid og at finansieringsmodellene ikke svekker kommunenes handlingsrom.

Skal offentlig sektor lykkes med de store og viktige ambisjonene for digitaliseringen av offentlig sektor, kan verken kommunal sektor eller staten handle på egenhånd. Reell samhandling, men også samstyring – der kommunal sektor sikres reell innflytelse på det nasjonale arbeidet– er påkrevd. Det skal ikke iverksettes finansieringsmodeller som er i strid med prinsippet om rammestyring av kommunene og som kan svekke kommunal sektors handlingsrom ved at bruk og finansiering av statlige digitale tjenester pålegges uten at gevinster kan hentes ut i sektoren (jamfør forslag om ny e-helselov).

  • Sikre gode og treffsikre virkemidler for innovasjon i kommunesektoren.

Samfunnsutfordringene skaper behov for et taktskifte i det offentlige innovasjonsarbeidet, og mye av utviklingskraften ligger i kommunesektoren der de fleste tjenestene leveres. Virkemiddelapparatet støtter ikke tilstrekkelig opp under de behovene kommunesektoren har for risikoavlastning, prosess- eller implementeringsstøtte, slik det er lagt til rette til for i privat sektor. Nye og radikalt annerledes løsninger vil være nødvendige skal vi møte fremtiden på bærekraftig vis, og det bør etableres en forsøksordning for eksperimentering i offentlig sektor, inspirert av det danske frikommuneforsøkene, tilpasset norske forhold.

  • Styrket kunnskapsutvikling og forskning i, med og for kommunal sektor.

Kommunesektoren står overfor store leveranse- og omstillingsutfordringer i årene fremover. En av de viktigste forutsetningene for innovasjon og omstilling er kunnskap om hva som virker og hvorfor, slik at de riktige tiltakene kan settes inn. Forskningsinnsatsen i Norge er i svært liten grad rettet mot kommunal sektor. Innen helse går eksempelvis hele 9 av 10 forskningskroner til spesialisthelsetjenesten. Denne skjevheten må rettes opp.

  • Sørge for at lover og forskrifter legger til rette for digitalisering og deling av offentlige data.

Hindringer i lov og regelverk må ikke stå i veien for gode digitaliseringsinitiativ. Hindringene er ofte tosidige; etaten som eier dataene (for eksempel Skatteetaten) kan ikke gi fra seg dataene, og kommuner/fylkeskommuner har ikke hjemmelsgrunnlag for å ta imot opplysningene fra dataeier.