Regjeringen la 5. april frem lovproposisjonen om nye oppgaver til kommunene. Se lenke til denne under artikkelen.

KS ser positivt på at enkelte oppgaver på helse- og velferdsområdet og naturforvaltning/miljø skal overføres til kommunene, eksempelvis tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig og vilt- og innlandsfiskforvaltning.

KS konstaterer også at det i proposisjonen legges opp til overføring av ansvar for oppgaver som KS ikke har bedt om, men tvert i mot anbefalt at fortsatt skal ligge til fylkeskommunene – tannhelse og kollektiv. 

Tannhelse
KS mener det vil være best for pasientene og samfunnet om Den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt er organisert på et regionalt nivå. Hovedinnvendingen mot Regjeringens forslag om flytting av ansvar er at det vil koste mer enn i dag, og at vi i dag ikke vil kunne si noe sikkert om de faktiske kostnadene ved en overføring – det øker risikoen for at brukerne ikke vil få den samme tjenesten.  Eksempler på det er at:

  • Oppgaveoverføringen vil medføre overgangskostnader i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, herunder personaltiltak, systemkostnader mv.
  • Kostnader knyttet til brukere som har midlertidig opphold i kommunene vil være vanskelig å få oversikt over og dimensjonere. 

En overføring av tannhelsetjenesten til kommunene vil medføre økt bruk av interkommunalt kjøp.

Kollektiv
KS ønsker at fylkeskommunene fortsatt skal ha et helhetlig ansvar for kollektivtransport. Regjeringens forslag om å overføre ansvaret til store kommuner vil øke behovet for samordning av kollektivtrafikken mellom by og omland. Også utenfor bykommunene er det behov for kollektivtrafikk både internt og ikke minst til arbeidsplasser, skoler og service i storkommunene. KS vil også påpeke at overgangskostnader ifm. flytting av kollektivtransport ikke foreslås dekket.