I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har KS utviklet en klassifiseringsmodell – en taksonomi – som gjør det enklere for kommuner, fylkeskommuner og andre å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Hva er taksonomi?

For kommunal sektor og andre finnes det mange indikatorer og indikatorsett som kan måle status og utviklingen på bærekraftsmålene. Prosjektet har utviklet en modell for å systematisere indikatorsettene slik at det blir tydeligere hva de ulike settene faktisk måler. En slik klassifiseringsmodell kalles en taksonomi.

Sammen med internasjonale statistikk- og forskningsmiljøer, representanter fra offentlig og privat sektor får vi en innføring i taksonomien, et overordnet blikk på internasjonal og nasjonal måling av bærekraftsarbeidet og hvordan ta taksonomien i praktisk bruk

Det finnes mange kilder til å skaffe kunnskap om hvordan det går i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Indikatorer og indikatorsett er én slik kunnskapskilde, og globalt finnes det mange indikatorsett som kan brukes for å måle bærekraft på ulike måter. Både organisasjoner og land har utviklet slike indikatorsett, men det er utfordrende å sammenlikne disse og velge én måte å måle seg selv på.

Finne de gode

- Vi har ikke laget nye indikatorer, det er et for stort arbeid som krever forskning og som trolig ikke er nødvendig. Vi har prøvd å finne de indikatorene og de settene som kan være gode for å måle bærekraft, og så sortere dem etter en modell som SSB har laget, forklarer Anne Romsaas ved område for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Samarbeid

Taksonomimodellen ble utarbeidet i samarbeid med SSB og et utvalg kommuner og fylker i løpet av høsten 2020 og presentert i en norsk SSBrapport i februar 2021. Formålet med denne var å få etablert en modell til diskusjon og spredning i ulike statistiske fagfora, både i Norge og globalt, og rapporten ble derfor oversatt til engelsk i mars 2021. Dette viser seg å ha vært viktigere enn først antatt, og rapporten er presentert i en rekke internasjonale fora i løpet av 2022

Taksonomien har blant annet blitt godt mottatt i statistikkavdelingene i FN i New York (UNSD og UN DESA), FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), UN Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), OECD gjennom prosjektet «A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals», samt EUs Joint Research Centre (EU JRC), der modellen har blitt spesielt godt mottatt. EU JRC er blant annet ansvarlige for utgivelsen av EU-håndboken for frivillig lokal rapportering på bærekraftsmålene (VLR), og taksonomimodellen vil bli omtalt i neste utgave av håndboken som skal publiseres i juni 2022. Den vil også bli presentert på internasjonale konferanser i løpet av første halvår 2022, i samarbeid med SSB og andre fagmiljøer.