NAV

Antall helt og delvis arbeidsledige (ikke sesongjustert) fortsatte å gå ned denne uka (tirsdag). Helt arbeidsledige utgjør nå 3,6 prosent av arbeidsstyrken, og sammen med de på arbeidsmarkedstiltak, den såkalte bruttoledigheten, utgjør de 4,0 prosent. Legger man til delvis arbeidsledige, som under normale forhold er en svært liten gruppe, er den totale ledigheten 6,8 prosent av arbeidsstyrken. På det verste rett før påske i april var den samlede ledigheten oppe i nær 16 prosent.

Arbeidsledighetstallene inkluderer permitterte, som til sammen utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Et flertall av de permitterte (60 prosent) er «bare» delvis arbeidsledige.

Boligpriser

Boligprisene fra SSB økte med 2,5 prosent fra 2. til 3. kvartal, og 4,5 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3.  kvartal i år. Det er litt lavere enn det som følger av månedstallene til Eiendom Norge (EN). Den store forskjellen mellom de to statistikkene i tillegg til frekvens, er at ENs tall vektes med omsetning (direkte markedsobservasjoner), mens SSBs vektes med beholdningen av boliger. Dette innebærer at SSBs tall f.eks. er det beste å bruke dersom man er opptatt av utviklingen i husholdningenes boligformue, mens ENs tall ville vært å foretrekke dersom man var opptatt av realiserte gevinster i boligmarkedet. Forskjellen mellom de to indeksen nå ligger nær gjennomsnittet i en lengre tidsperiode.

Krone, oljepris og fond

Krona svekket seg rundt én prosent siste uke, og fondet (statens pensjonsfond utland) nådde en ny topp og var fredag innom nivåer over 10 910 mrd. kroner. Det er langt høyere enn antatt i Nasjonalbudsjettet (NB) og nær det som i forutsettes for inngangen til 2023. Dagens kronekurs er imidlertid vesentlig svakere enn kursen som er antatt som årsgjennomsnitt for 2021. Dette har isolert sett løftet kroneverdien av fondet med om lag 500 mrd. kroner. Uten denne «gevinsten, ville fondet nå vært rimelig i tråd med prognosene i NB.

Oljeprisen har sving rundt 42 dollar per fat denne uka og var fredag ettermiddag knappe 400 kroner per fat. Det er 6 prosent lavere enn antatt gjennomsnittspris i 2021. Dersom oljeprisen skulle holde seg på det nivået i 2021, vil statens netto kontantstrøm (oljeinntektene) isolert sett bli redusert med 12 mrd. kroner, som er omtrent halvparten av endringen i fondet siste halvtime før jeg dro hjem fra jobb på fredag. Den isolerte effekten på langsiktig oljepengebruk ifølge handlingsregelen av en slik endring er knappe 500 millioner kroner.

Dagens oljepris, kronekurs og fondsverdi illustrerer at den isolerte effekten av oljepris på statens inntekter er nokså begrenset sammenliknet med «naturlige» svingninger i kroneverdien av oljefondet. Oljeprisen er derimot viktig for aktiviteten i norsk økonomi gjennom reaksjoner i etterspørselen fra oljevirksomheten.