Kommunene skal fatte vedtak om satser for tilskudd til private barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Regjeringens forslag til statsbudsjett påvirker årlig beregningen av satsene gjennom forslag til kommunal deflator og makspris for foreldrebetaling. For 2021 vil også foreslått endring om redusert pensjonspåslag i tilskuddet til private barnehager påvirke kommunens vedtak.

Pensjonspåslag og overgangsordning

Regjeringen har foreslått å redusere pensjonspåslaget i tilskuddsberegningen fra 13 til 11 prosent. Pensjonspåslaget er regulert i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Denne fastsettes av Kongen i statsråd. Det forventes derfor at det i løpet av kort tid vil bli fastsatt en forskriftsendring om ny sats for pensjonspåslag med overgangsordning for enkeltstående barnehager der det tas forbehold om Stortingets behandling av forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår en overgangsordning med nedtrapping av pensjonspåslaget for enkeltstående barnehager der de får 13 % påslag i 2021, 12 % i 2022 og 11 % i 2023. Barnehager som ikke er enkeltstående skal, i regjeringens forslag, få 11 % pensjonspåslag i 2021.

KS anbefaler som vanlig kommunene om å ta utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett i sine vedtak om satser for 2021. Dette gjelder også for forslaget om endringer i pensjonspåslaget. Kommunene må ta forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet og ikrafttredelse av forskriftsendring i sitt vedtak. Kommunene bør altså operere med to satser for 2021:

  • En med 13 prosent pensjonspåslag som vil gjelde for enkeltstående private barnehager i 2021 eller for alle barnehager dersom en endring i påslaget ikke trer i kraft 
  • En sats med 11 prosent pensjonspåslag som vil gjelde for barnehager som er del av foretak eller foretaksgrupper med to eller flere barnehager dersom regjeringens forslag trer i kraft.

Hva er en enkeltstående barnehage?

Kommunene kan foreløpig legge til grunn barnehagenes regnskapsrapportering i Basil når det skal vurderes om barnehagen skal inngå i overgangsordningen eller ikke. Barnehagene rapporterer der om de er en del av et foretak eller en foretaksgruppe. Dersom de rapporterer at det er to eller flere barnehager som inngår i foretaket eller foretaksgruppen, er barnehagen ikke å regne som enkeltstående og den inngår da ikke i overgangsordningen. Det kan komme andre presiseringer av vurderingen av hvilke barnehager som skal inngå i ordningen senere i arbeidet med de foreslåtte endringene.

Endring i søknadsordning for private barnehager med høyere pensjonsutgifter

Regjeringen foreslår enkelte endringer i søknadsordningen for private barnehager med høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket av pensjonspåslaget. Det foreslås å fjerne dagens bestemmelse om at kommunen kan bruke skjønn og vurdere om en den høyere utgiften er vesentlig. Retten til å søke om dekning av høyere pensjonsutgifter vil altså være absolutt og ikke skjønnsbasert. Videre foreslås det å utvide ordningen til å gjelde for private barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019.

Andre forslag som påvirker tilskuddssatsene til private barnehager

Regjeringen foreslår å øke maksprisen for foreldrebetaling med tre prosent til kr. 3.230,- per måned eller kr. 35.530,- per år.

Videre anslås det at deflator for 2020 blir på 1,6 prosent og for 2021 anslås den til 2,7 prosent. Det er disse satsene kommunene skal legge til grunn for beregning av tilskuddssatser for 2021 per nå.

Nasjonale satser for kapitaltilskudd, driftstilskudd i kommuner uten kommunale barnehager, åpne barnehager og familiebarnehager fastsettes i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider når de er klare. Telemarksforsking har levert et notat med forslag til satser, men disse må revideres på grunn av endring i deflator og forslaget om endring i pensjonstilskudd. Det er forventet at en ny versjon kommer om kort tid.

Forbehold i kommunens vedtak

Det er vesentlig at kommunen i sine vedtak om satser for tilskudd til private barnehager for 2021 tar forbehold om at satsene kan bli endret som følge av eventuelle forskriftsendringer og Stortingets vedtak om statsbudsjettet.

Reduksjon i kommuneramma

Som en følge av regjeringens forslag til redusert pensjonspåslag, foreslår regjeringen å redusere rammetilskuddet til kommunene med 215 millioner kroner i 2021. Reduksjonen foreslås fordelt etter barnehagenøkkelen i inntektssystemet. Det innebærer at de 125 kommunene i Norge som ikke har private barnehager også får reduserte rammer som følge av den foreslåtte reduksjonen i påslaget.

KS har i høringer om statsbudsjettet påpekt at dette er et urimelig utslag av forslaget. Videre har KS foreslått at det nedsettes et utvalg som skal vurdere ulike konsekvenser av både finansiering av bemannings- og pedagognormene og av pensjonsforslaget, der både KS og PBL er representert.

Det framkommer ikke tydelig av budsjettforslaget, men KS har fått opplyst at det er holdt igjen ca. 4 millioner til kommunene for økt administrasjon av søknadsordningen for private barnehager med høyere pensjonsutgifter.

Inntektsgrenser moderasjonsordninger

Regjeringen viderefører retten til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass, og fra 1. januar 2021 foreslås inntektsgrensen som følge av økt makspris satt til kr. 592.167,-. I tillegg videreføres ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke for familier med lav inntekt. Inntektsgrensen for dette tiltaket vil fra 1. august 2021 være kr. 583.650,-.