Prosjektet NED med sykefraværet! har foreløpig vært en satsing forbeholdt store kommuner med et fravær på over 10 prosent. Satsingen er et formalisert samarbeid mellom KS og NAV for å gi aktuelle kommuner drahjelp til eget arbeid med å redusere sykefraværet. 
Så langt har 27 kommuner deltatt og det er gjennomført 50 NED-workshops i løpet av 2017.

Fra våren 2018 utvides NED-satsingen slik at også mindre kommuner med høyt sykefravær kan ta del i satsningen.

For tidlig å si noe om effektene
16 av de 27 NED-kommunene kan vise til en liten nedgang i sykefraværet fra 2016 til 2017. 
- Men det er fortsatt for tidlig å si noe om effektene av innsatsen, og om den vil kunne bidra til en varig reduksjon av sykefraværet, sier fungerende avdelingsleder for arbeidsgiverpolitikk, Jorunn Leegaard.

Analysen i oppstarten av satsingen viste at rådmenn og HR-sjefer i målgruppekommunene mente det var behov for å tenke mer helhetlig og langsiktig rundt sykefraværs- og nærværsarbeid, og at enkelttiltak ikke har noen langsiktig effekt på sykefraværet. 

- Kommunal sektor arbeider målrettet for å få en varig reduksjon i sykefraværet. NED-satsingen er et viktig verktøy som støtter opp under kommunenes arbeid, sier seniorrådgiver i KS og prosjektleder, Marit Tovsen.

Bergen kommune har satset bredt. Flere hundre ledere og tillitsvalgte i etatene for barnehager, helse og omsorg deltar nå i en forsterket innsats for å få ned sykefraværet. Kommunens toppledelse fronter innsatsen. 

Følgeforskning på IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet

IA-ledelse 2.0 - oppstaranalyse Lise Lien Fafo.pdf