Stortinget har vedtatt endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. De viktigste endringene for kommunesektoren er:

  • Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering
  • Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet
  • Innføring av aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et godt og trygt psykososialt skolemiljø
  • Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller
  • Innføring av tvangsmulkt
  • Straffeansvaret er presisert både generelt, i forhold til rektor og den som handler på vegne av skoleeier
  • Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø (kap. 9a)

Aktivitetsplikten består av flere elementer. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på at elevene har et godt og trygt skolemiljø. De har også en plikt til å gripe inn mot krenkelser (mobbing, vold, diskriminering og trakassering) dersom det er mulig. Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.  Skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller når skolens undersøkelse av saken viser dette, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø. Skolen skal sørge for at elever blir hørt og at det som er best for eleven skal være grunnleggende for skolens arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan dersom det skal gjøres tiltak i en sak. Loven gir anvisninger for hva som skal stå i planen og skolen må dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

KS mener det er viktig at kommuner og fylkeskommuner ser arbeidet for gode skolemiljøer, både det systematiske arbeidet og praktiseringen av aktivitetsplikten, som en del av kommunens/fylkeskommunens internkontroll.  Det er viktig at man har en omforent forståelse av hva plikten innebærer i skolehverdagen, hvilke rutiner det er nødvendig at skolene har, og hvilke rutiner kommunen og fylkeskommunen har for støtte, oppfølging og dokumentasjon.

Lenke til den nye lovteksten i finner du nedenfor.

Nytt kap. 9A i opplæringsloven