Styringssignalene er klare

Barnehagenes og skolenes styringsdokumenter er tydelig på at barn og unge skal utvikle den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. Dette harmonerer godt med FNs bærekraftmål 4.7: Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt medborgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

Denne høsten jobber skolene etter et helt nytt læreplanverk, og et nytt element er de tre tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring. Rammeplan for barnehagen angir demokrati, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse som en del av barnehagens verdigrunnlag. Barn skal blant annet lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Ny overordnet del av læreplanverket understreker at disse temaene tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Elevene skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Aktive elever vil og kan bidra

Å ta elevene, barn og unge, med i arbeidet med å finne de nye løsningene er et hovedpoeng med de tverrfaglige temaene og underbygges av verdigrunnlaget for barnehagen. Dette er ikke tradisjonelle fag, men temaer som krever en helt annen tilnærming. Skolene bør jobbe sammen med andre aktører i lokalsamfunnet for å definere reelle behov. Dette skaper mening og motivasjon. Innovasjon handler om å forstå behovet, om å sette sammen ulik kompetanse på tvers og jobbe kreativt for å finne de nye løsningene. Barnehager, skoler og kulturskoler kan være ressurssentre for de kommunale laboratoriene for å finne nye løsninger.

Kommunene kan åpne for at lokaldemokratiets arbeidsformer kan gi rom for innspill fra barn og unge i barnehage og skole som grunnlag for politiske vedtak. Dette vil gi barn og unge tro på egen påvirkningsmulighet og skape både ansvarlighet og engasjement. Kommuner, skoler og barnehager har mange mulige samarbeidspartnere som kan bidra i arbeidet for bærekraftig utvikling.

Mulige samarbeidspartnere for lærerne i barnehage og skoler

KS har tett og godt samarbeid med både FN- sambandet og Ungt Entreprenørskap om disse spørsmålene. TV- aksjonen Et hav av muligheter skaper engasjement. Naturvernforbundet har utviklet veiledningshefter for barnehager, skoler og SFO om hvordan plastforurensing og miljøgifter kan reduseres. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.

Men det er først og fremst profesjonsfelleskapene i og på tvers av barnehager og skoler som skal omsette ramme- og læreplanenes intensjoner til ny praksis. Det er lærerne som skal tolke og forstå læreplanene, og som skal virkeliggjøre verdiene i rammeplanen og overordnet del i barnegrupper og klasserom. Men lærerne trenger også å jobbe på lag med resten av samfunnet med å virkeliggjøre bl.a. disse verdiene:

Respekt for naturen og miljøbevissthet

Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.


For et helhetlig utviklingsarbeid om dette i kommunen;

Lenkeblokk Icon bli med i et regionalt ABSOLUTT-program