Ny teknologi forandrer jobbene slik vi kjenner dem, og utløser nye og økende behov for kontinuerlig læring. Derfor blir nok og riktig kompetanse en forutsetning for å håndtere nødvendig omstilling og være en attraktiv arbeidsgiver.

Mer læring på arbeidsplassen

For å dekke det endrede kompetansebehovet er det mest aktuelt å utvikle og ta i bruk kompetansen til dagens ansatte. Den samme teknologien som endrer jobbene våre, kan også gjøre det enklere å tilby mer læring på arbeidsplassen, til en lavere pris, ved bruk av læringsteknologi. Alle må regne med endringer i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne seg ny kompetanse. Arbeidsgivere som er proaktive og forbereder sin egen organisasjon på en digital transformasjon vil fremstå som en spennende og attraktiv arbeidsgiver også for fremtidas arbeidstakere.

I tillegg til kompetanseutvikling, må sektoren stimulere til at flere kan jobbe mer, der hovedregelen i vår sektor bør være hele stillinger.

Lokal innovasjon og samskaping

For å sikre bærekraftig utvikling i kommuner med ulike utfordringer, er det avgjørende å stimulere til lokal innovasjon. KS innovasjonsbarometer viser at initiativet til innovasjoner kommer fra de ansatte, gjerne i dialogen/samarbeidet med innbyggere og tjenestemottakere, samtidig som ledelsen må legge rammene for at det er mulig å prøve ut nye løsninger. Tiden er inne for å tenke nytt om hvordan kommunen organiseres og utvikle nye måter å løse oppgavene på med utgangspunkt i innbyggernes behov. Det fordrer innbyggerinvolvering og samarbeid med andre aktører.

Vi ser komplekse samfunnsutfordringer vokse frem, som eksempelvis klimaendringer og økende utenforskap. For å møte denne type komplekse utfordringer trengs mer radikale innovasjonsprosesser som krysser forvaltningsgrenser, sektorer og fagdisipliner. Her kan kommunesektoren gå sammen og skape reelle forutsetninger for at radikale innovasjoner kan utvikles. For å få handlekraft er det nødvendig med involvering av relevante offentlige og private aktører i kommunen.

Et lederansvar

God ledelse handler om å se kraften i hver enkelt medarbeider og få dem til å se og gjøre mer enn å forvalte og produsere, men også å bidra og finne muligheter for å utvikle samfunnet, og samskape med de kreftene som finnes i lokalsamfunnet. Et viktig ledelsesspørsmål blir hvordan man får til denne involveringen av aktører lokalt, og at det blir en demokratisk og effektiv samfunnsstyring?

Alt dette og mer til skal vi snakke om på Kommunedirektørsamlingen 10. februar.