Det er i kommunene vi bor og det er der vi mottar de fleste tjenestene.

Bent Høie, helse-og omsorgsminister

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Lenkeblokk Icon Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor

Problemstillingen ble diskutert under årets eKommune som for første gang gjennomføres digitalt. Konferansen har i mange år vært en viktig møteplass for arbeidet med digitalisering i kommunal sektor.

-De aller fleste innbyggertjenestene leveres i kommunesektoren. Vi jobber nært innbyggerne, organisasjoner og bedrifter og kjenner godt innbyggernes behov. Da mener vi det er avgjørende at dem som i det daglige møter innbyggernes forventninger, trekkes tungt inn i utviklingsarbeidet og sikres nødvendig innflytelse og reell medbestemmelse i saker som angår dem, sa styreleder i KS Bjørn Arild Gram. Han understreket betydningen av utbygging av bredbånd i hele landet og var opptatt av at det ikke etableres et digitalt klasseskille.

Går i riktig retning

Organisering og styring har ofte blitt pekt på som det største hinder for digitaliseringen i forvaltningen. Det er også en av grunnen til at samarbeid og samstyring er lagt til grunn i felles digitaliseringsstrategi mellom KS og staten. Samarbeidet om gode digitale tjenester til innbyggerne skal ta utgangspunkt i likeverdighet og innflytelse, representativitet, og tidlig involvering.

-Vi har fått til mye i Norge fordi stat og kommune samarbeider, sa Paul Chaffey, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie understreket at vi ikke får til vellykket digitalisering uten et partnerskap mellom stat og kommune.
- Det er i kommunene vi bor og det er der vi mottar de fleste tjenestene.

KS er opptatt av at kommunesiden involveres tidlig og sikres medinnflytelse, og mener at et godt samarbeid mellom stat og kommune forutsetter at vi ser på hverandre som likeverdige partnere.
- En betingelse for å gå inn i et digitalt samarbeid er at kommune kan samhandle med staten uten å få tredd løsninger ned over hodet. Vi er ikke helt der ennå. Vi har kommet lengst på helse-området, men vi trenger politisk likeverdighet, sa Bjørn Arild Gram.

Ikke helt i mål

KS mener det fremdeles er utfordringer når det kommer til samstyring i møte med staten, selv om mye er endret det siste året. Faren er at felles problemstillinger løses hver for seg og ulikt, og vanskeliggjør arbeidet med sammenhengende tjenester.

Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød understreket at det er behovet som må styre tjenestene og ikke motsatt.
- Utviklingen må drives nedenfra av de som jobber i feltet, fordi de vet hvordan arbeidet gjøres. Staten har en stor oppgave i å legge til rette for utviklingen, men som kommune må vi utvikle digitale strategier, bruke innkjøpsmakten og sørge for innovasjon og utvikling lokalt.

Samordning på kommunesiden

Kommunal sektor har gjennom de siste årene styrket sitt samarbeid gjennom etableringen av samstyringsmodellen for kommunal sektor, med KommIT-rådet som øverste rådgivende organ. Her er kommunal sektor representert med toppledere fra det ganske land. Nå knytter vi også de regionale digitaliseringsnettverkene nærmere dette, for å få flere gode krefter inn i samarbeidet.


Nærmere 700 personer deltok på årets eKommune som foregikk over tre dager og sendtes live fra studio på Nasjonalteateret Konferansesenter.