Som et tiltak for å bøte på konsekvensene av koronapandemien ble arbeidsgiveravgiften redusert med fire prosent i tredje termin i 2020. Dette medførte lavere kostnader for både private og kommunale barnehager. Kunnskapsdepartementet har i brev til Utdanningsdirektoratet (Udir) gitt sin tolkning av hvordan dette skal håndteres med tanke på tilskudd til private barnehager i 2022. Deres konklusjon er at tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. Udir har formidlet dette videre til kommunene.

KS mener kommunene som har lagt redusert arbeidsgiveravgift til grunn for sin tilskuddsberegning har beregnet tilskudd i tråd med forskriften. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §3 presiserer at kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret skal legges til grunn. Vi har derfor reagert på at kommunene instrueres til å korrigere tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 uten at det henvises til hjemmelsgrunnlaget for tolkningen eller at kommunen bes om å gjøre en konkret vurdering opp mot andre forhold som påvirket utgiftene det aktuelle regnskapsåret.

I felles anbefaling fra KS og PBL om forskuttering av tilskudd anbefalte vi at både reduserte og økte kostnader ses i sammenheng. Om redusert arbeidsgiveravgift er det presisert at den reduserte kostnaden dette medfører bør [] inngå i beregningen av kommunens netto merkostnader i 2020.

KS mener en tolkning basert på effekten av redusert arbeidsgiveravgift isolert sett ikke bygger opp under kravet til likeverdig behandling. KS har derfor i brev til Kunnskapsdepartementet bedt om at tolkningen presiseres.

KS ber om at formålet med ordningen om redusert arbeidsgiveravgift og barnehagelovens krav til likeverdig behandling vurderes før kommunene pålegges å gjøre eventuelle korrigeringer i tilskuddsgrunnlaget. I en slik vurdering må det også tas hensyn til hvordan ekstraordinære koronarelaterte kostnader som påløp i kommunale barnehager i 2020, og som ikke gjenspeiles i de private barnehagenes kostnader i 2022 skal håndteres.

Brevet fra KS til Kunnskapsdepartementet