Møtet var del av KS’ faste møterekke med regjeringen. Delegasjonen fra KS som møtte statsråd Kjell Ingolf Ropstad ble ledet av styreleder Gunn Marit Helgesen. Med seg hadde hun hovedstyremedlem Ole Haabeth. Rådmannsutvalget var representert ved leder Bente Larssen.

Bufdir leverte nylig sine anbefalinger til departementet om hvordan kompetansen i det kommunale og statlige barnevernet kan styrkes. Det anbefales blant annet kompetansekrav til ansatte i barneverntjenesten, herunder et generelt krav om at 80 prosent av de ansatte må ha en relevant kompetanse på masternivå. I tillegg anbefales krav om en nasjonal eksamen i juss. For ledere i barneverntjenesten ønsker Bufdir at kravet til relevant mastergrad avgrenses til femårig master i barnevern med en kombinasjon av teori og praksis, eller en ordinær 3+2 års master i barnevernsarbeid.

Bufdir foreslår også et veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet av en med formell veilederkompetanse.

Undervurderer konsekvensene

Etter Bufdirs vurdering vil det ikke oppstå særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til disse kompetansekravene ettersom barneverntjenestene allerede rekrutterer personer med høyere utdanning. KS mener forslagene totalt sett vil bety store utfordringer for kommunene:

  • KS’ arbeidsgivermonitor viser at det allerede er store utfordringer med å rekruttere fagfolk til barnevernet.
  • Ifølge Røsdal m.fl. (2017), referert til i Bufdirs rapport (s.33), har 8 prosent av dagens ansatte i barnevernet mastergrad. Å gå fra 8 prosent til 80 prosent i løpet av en overgangsperiode på 10 år vil være et stort løft, ikke minst for de som skal tilby utdanningen (UH-sektoren).
  • Hvis dagens ansatte må ta videreutdanning som del av overgangsordningen vil det få konsekvenser både for kapasiteten i tjenestene og for kvaliteten.
  • Ansatte med betydelig realkompetanse kan føle seg lite verdsatt om de blir tvunget til videreutdanning og kanskje heller velge seg bort fra barnevernstjenesten.

KS er enig i at det bør tilrettelegges for at flere tar en relevant masterutdanning, men at dette må være anbefalinger og ikke normerte krav. 

Alternative tiltak

KS foreslår et samarbeid mellom staten og kommunesektoren hvor man ser nærmere på hvordan flere tiltak kan styrke barnevernet. Spesielt bør det satses mer på ledelse og lederopplæring. Gode eksempler er nasjonal lederutdanningen på masternivå ved NTNU, veiledning av veilederteamene som er del av regjeringens kompetansestrategi, og KS’ introduksjonskurs til god barnevernledelse.

KS ser behov for å videreutvikle barnevernet til et mest mulig kompetent barnevern med stor legitimitet, godt støttet av nasjonale og lokale politikere. En satsing på økt formell kompetanse må likevel tilpasses kapasiteten i tjenesten slik at tjenesten ikke blir overbelastet.