Bærekraftig turisme var ett av flere tema som ble diskutert da KS møtte næringsministeren til konsultasjonsmøte torsdag.

Behov for helhetlige løsninger

Bakgrunnen er at turisme er en stadig økende industri både globalt og i Norge. Tall fra SSB viser at antallet registrerte overnattinger i Norge har økt med 28 prosent siden 2005. Turisme gir gode muligheter for næringsutvikling og utvikling av lokalsamfunn. Samtidig medfører økt turisme også økt bruk av fellesgoder. For eksempel har kommuner med mye turisme utgifter knyttet til blant annet høy beredskap innenfor helsevesenet, brann- og redning og søppelhåndtering.

KS ønsker at regjeringen tar initiativ til samarbeid for å utrede hvilke virkemidler og verktøy som kan brukes for videreutvikling av bærekraftig turisme. Temaet engasjerer i økende grad lokalbefolkningen. Mange jobber dugnad for å legge til rette sine nærområder, samtidig som de ser at slitasjen er stor når stadig flere turister benytter infrastrukturen.

- Vi vet også at mange lokalsamfunn er direkte avhengig av turisme, og det er avgjørende at vi samarbeider om å finne en forvaltningsmodell som er bærekraftig over tid, sier Gundersen.

Konkurranse på like vilkår

I torsdagens konsultasjonsmøte uttrykket KS ønske om å bli involvert i departementets videre oppfølgingsarbeid av rapporten om konkurranse på like vilkår.

- Vi mener det er viktig å utnytte handlingsrommet, og sørge for at det ikke innføres unødvendige tiltak som fører til samfunnsmessig ineffektivitet, dyrere tjenestetilbud eller bortfall av tjenester, sier Gundersen.

Avklaringer i forholdet mellom Loven om offentlig anskaffelse og seriøsitetsbestemmelser

KS etterspurte i møte en rask prosess med å utarbeide en overordnet veileder til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn det anskaffelsesregelverket krever. Arbeidet med å utarbeide en overordnet veiledning ble varslet i Stortingsmelding nr. 22 (2018 – 2019).

- Det er viktig at veilederen utformes konkret og klargjør handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket, sier Gundersen.

KS ønsker å bidra inn i veiledningsarbeidet.

Det næringsrettede virkemiddelapparatet

I konsultasjonsmøte understreket KS at områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet må sees i sammenheng med regionreformen, og at fylkeskommunenes rolle i styringen av Innovasjon Norge bør styrkes. KS uttrykket også ønske om å bli involvert i den videre prosessen.

Videreføring og videreutvikling av leverandørutviklingsprogrammet

KS mener at Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) bør videreføres og videreutvikles i dagens form, og ikke legges inn i Innovasjon Norge. Leverandørutviklingsprogrammet er et effektivt virkemiddel for en digital og innovativ offentlig sektor. Samarbeidet vekker stor internasjonal interesse grunnet den positive effekten det har hatt. Suksessen med LUP hviler på at det er et fellesskap som representerer kjøper- og selgersiden i en anskaffelsesprosess, samt at de aktuelle virkemiddelaktørene står bak utøvelse og videreutvikling av fasilitatorrollen i LUP.