Det var ett av flere tema som ble diskutert da KS møtte statsråd og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet til konsultasjonsmøte torsdag.

- Kommunesektoren utvikler stadig flere digitale tjenester både til innbygger og næringsliv. For å oppnå dette må den digitale infrastrukturen være robust. KS forventer at regjeringen prioriterer den digitale infrastrukturen på lik linje med den fysiske infrastrukturen, sier nestleder i KS Bjørn Arild Gram.

Alvorlige konsekvenser

Sårbarhet i dagens digitale infrastruktur kan få alvorlige konsekvenser. For eksempel går det én sjøkabel langs Finnmarkskysten som styrer Nødnettet, bredbånd, mobilnettet og fastnettet. Ryker kabelen, forsvinner nettet. Bortfall av mobilnett har ofte større konsekvenser for en kommune enn bortfall av strøm, særlig vil dette gjelde når det nye nødnettet skal baseres på mobilnettet.

- KS forventer et politisk trykk fra statlig hold overfor strømleverandører og øvrige ekom-leverandører om å redusere sårbarheten, både for oppetid og reservestrømkapasitet, sier Gram.

Krav om dekning

Regjeringen har besluttet at det nye nødnettet skal baseres på de kommersielle mobilnettene. KS understreket overfor samfunnssikkerhetsministeren at oppgraderingen av mobilnettene må skje på en måte som ivaretar krav til dekning og robusthet når kommunale innbyggertjenester skal digitaliseres. KS mener at det å redusere sårbarheten i digital infrastruktur blir enda viktigere for den videre digitaliseringen i kommunal sektor i tiden fremover, enn økte kapasiteter i mobil- og bredbåndsnett.

Utfordringer for brann og redningstjenesten

KS tok også opp viktige prinsipielle spørsmål knyttet til en stadig økende oppgaveportefølje for brann- og redningstjenesten. Dette er spørsmål som vil bli berørt i den varslede samfunnssikkerhetsmeldingen i 2020. KS forventer avklaringer fra regjeringen på om brann og redning skal utføre stadig flere helse- og politioppgaver, og hvordan nye oppgaver skal finansieres. KS mener at helse- og politioppgaver primært bør finansieres over politietatens og helseforetakenes budsjetter. I dag ender regningen ofte opp i kommunene.

Drift av asylmottak

KS mener det må foreligge krav om involvering av kommunen når private planlegger å etablere asylmottak. Det ble diskutert med statssekretæren for justis- og innvandringsministeren, Kristoffer Siversten (FrP)  Søknad om drift bør være i forståelse med kommunen. I tillegg mener KS at kvalitet og samarbeid med vertskommuner bør telle like tungt som pris i konkurransen om å drifte mottak. Ved etablering av forsterkede avdelinger må det inngås avtale med kommunen.

 

Konsultasjonsmøte i justis- og beredskapsdepartementet. Fra venstre: Statssekretær Karianne Hansen, administrerende direktør i KS Lasse Hansen, Gunn Berit Gjerde fra KS hovedstyre, Terje Søviknes fra KS hovedstyre, samfunssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, nestleder i KS Bjørn Arild Gram, Ole Haabeth i KS hovedstyre og Bjørn Fauchald i rådmannsutvalget.
Foto: KS