I notatet vektlegger KS at  kommuneøkonomien ved inngangen til 2021 er strammere enn på mange år, på tross av at skatteinngangen har blitt høyere enn forventet flere år på rad. Utgiftsveksten i helse- og omsorgssektoren, og innføring av bemanningsnormer i barnehagesektoren med manglende finansiering, er medvirkende årsaker til en strammere kommuneøkonomi.

KS mener at en generell styrking av kommuneøkonomien gjennom økte frie inntekter være det viktigste tiltaket for å styrke grunnlaget for gode velferdstjenester til befolkningen. Ut over det vil KS peke på følgende enkeltsaker:

  • Ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester
  • Satsing på vedlikehold av fylkesveier og andre infrastrukturtiltak
  • Det grønne skiftet – klimasats og dekning av merutgifter til nullutslippsfartøy i ferjefylkene
  • Kompensasjon for fjerning av eiendomsskatt på verk og bruk
  • Finansieringsutfordringer i barnehagesektoren
  • Kompensasjon for fjerning av eiendomsskatt på verk og bruk

Les hele høringsnotatet