Stavanger: Klarspråk for alle

Bilde uten beskrivelse

Stavanger kommune har laget veilederen «Klarspråk for alle – slik skriver vi på kommunens nettsider for at enda flere skal forstå». Målet er at tekstene skal fungere godt for innbyggere både med og uten leseutfordringer, og en av testgruppene i utarbeidelsen var eldre over 70 år.

             I forbindelse med prosjektet Klarspråk for alle brukertestet kommunen blant annet tekster på tre eldre innbyggere. Deltakerne var to kvinner på 89 og 88 år og en mann på 71 år. Målgruppen kommunen ønsket å teste var eldre med gode leseferdigheter, men gjerne med noen kognitive svekkelser. Utgangspunktet for testen var en antakelse om at lettleste tekster er vesentlig enklere å avkode og forstå enn originaltekster. Testen av de eldre var en del av et større opplegg der kommunen også testet tekstene sammen med innbyggere med innvandrerbakgrunn, ulike kognitive svekkelser, synssvekkelser og andre utfordringer.

 

Mer digital

«Mer Digital» er et utdanningskonsept fra Telia AB gjennomført i kommuner der ungdom lærer eldre å bli mer digitale. Grue, Eidskog og Kongsvinger kommune var de tre første kommunene i Norge som gjennomførte dette utdanningskonseptet for seniorer høsten 2019.

Foto: Studio G Kongsvinger

Foto: Studio G Kongsvinger

Formålet med «Mer digital» er:

 • Redusere det digitale utenforskapet
 • Spre kunnskap til kommunens innbyggere som ikke er vant med digitale verktøy og tjenester
 • Motivere til digital glede og nysgjerrighet
 • Øke kunnskapen og forståelsen for dagens og fremtidens (digitale) samfunn
 • Muliggjør anvendelse av kommunens e-tjenester for velferdstjenester for eldre
 • Senke terskelen for å teste nye digitale løsninger og forståelse for f.eks. fiberutbygging

Mer Digital er gjennomført i mer enn 100 svenske kommuner og er vinner av «European Broadband Awards 2018» for beste infrastrukturprosjekt i Europa.

 

Seniortråkk

Seniortråkk er en fellesbetegnelse på ulike metoder for seniormedvirkning som kan anvendes hver for seg eller i kombinasjon. Det rommer enkelt spørreskjema, intervjusamtale enkeltvis eller i liten gruppe, stedsvandring med registreringer ute i nærmiljøet, samt påfølgende seniorverksted med formidling, suppleringer, korrigeringer og drøfting av forslag og tiltak. Testing av metodene har resultert i en rapport med erfaringer, råd og anbefalinger til kommunene.

Foto: OsloMet

Foto: OsloMet

Seniorene kan bidra til kunnskapsgrunnlag om tre type stedskvaliteter:

 • Fysiske omgivelser og uteområder: som bygninger, uterom, plasser, torg, veier og gangveier, turstier, havneområder, parker, naturområder, grønne lunger
 • Sosiale møteplasser og kulturtilbud- og aktiviteter: som seniorsenter, frivilligsentral, bibliotek, kirke, eldredans, trimtilbud, kaféer, foreningsliv, turlag, kulturaktiviteter, arrangementer og opplevelser
 • Service, tilbud og tjenester: som lege, tannlege, fysioterapi, massasjetilbud, hjelpemiddelsentral, apotek, butikker, offentlig informasjon, offentlig og privat service

Slike stedskvaliteter kartlegges og vurderes:

 • Positive kvaliteter: hva bør tas vare på så det ikke forsvinner eller reduseres?
 • Negative ting: hva reduserer kvaliteten på eldres hverdag og bør forbedres eller fjernes?
 • Mangler: hva er det behov for eller ønske om som ikke finnes i dag?

«Etter koronakrisen vil det bli enda viktigere enn før å involvere seniorene og å satse bevisst for å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn! Nå erkjenner vi hvor viktig de helt lokale stedskvalitetene er: alt fra sosiale møteplasser og kulturtilbud til turveier, grøntområder, fysiske butikker og service og tjenestetilbud. De digitale mulighetene er ikke fullgode erstatninger, verken for sosiale sammenkomster, praktiske gjøremål eller sansemessige opplevelser av byliv og friluftsliv»

Ansvarlig forsker OsloMet: Guri Mette Vestby

 

Vaffel og info – Trondheim

Avdeling for helse og velferd i Trondheim kommune tenker utradisjonelt når det gjelder informasjon og medvirkning for eldre. En campingvogn settes opp sentralt i ulike lokalsentra, og det inviteres til vaffel og info med kaffe. Her registreres ønsker og behov, og informasjon gis. Mange eldre tar turen innom. Tiltaket er blant annet brukt til å få innspill til hvor det trengs benker og for å få innspill til overordnet kommuneplan.

Foto: Trondheim kommune

Foto: Trondheim Kommune

 

Tilbake til Kommunikasjon og medvirkning

Lenkeblokk Icon 3: Kommunikasjon og medvirkning