KS har beregnet årslønnsvekstramme 2020 - 2021 for stillinger som følger Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4. Under meklingen i 2021 ble årslønnsvekstrammen for kapittel 4 samlet beregnet til 2,8 prosent. For kommuner ble årslønnsvekstrammen beregnet til 2,8 prosent, og for fylkeskommuner ble den beregnet til 2,9 prosent. Virkningsdato for sentrale lønnstillegg under meklingen ble satt 1. mai 2021 for samtlige ansatte i kapittel 4.

Unio og Norsk Lektorlag (NLL) avslo meklerens forslag og iverksatte arbeidskamp. Norsk Lektorlag avsluttet streiken 11. juni. Regjeringen stanset Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd 4. juni. Den 21. september 2021 ble kjennelsen i Rikslønnsnemnda klar. Virkningsdato for medlemmer av forbundene i Unio er satt til 4. juni 2021.

Det betyr at det er tre ulike virkningsdatoer for sentrale lønnstillegg i kapittel 4 i 2021, avhengig av organisasjonstilhørighet. For medlemmer i Unio-forbund er virkningsdato for lønnstillegg 4. juni 2021. For medlemmer i Norsk lektorlag er virkningsdato for lønnstillegg 11. juni 2021. For alle andre arbeidstakere i kapittel 4 er virkningsdato for lønnstillegg 1. mai 2021.  

Forskjøvet virkningstidspunkt for lønnstillegg for medlemmer av Unio-forbundene og Norsk lektorlag gjør at både anslått årslønnsvekst i 2021 og anslått overheng til 2022 endres fra det som ble beregnet under meklingen. Tabellen viser anslått årslønnsvekstramme for 2021 og anslått overheng til 2022, der det er tatt høyde for forskjøvet virkningsdato for medlemmer av Unio-forbund og Norsk lektorlag.

 Kapittel 4-stillinger

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner

Fylkeskommuner

Overheng til 2021

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Anslag glidning i 2021

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Sentrale lønnstillegg per 1.5, 4.6 og 11.6

-          Unio: 4. juni

-          NLL: 11. juni

-          Øvrige: 1. mai

1,9 %

1,9 %

1,9 %

Lokal pott på 1,0 % per 1.10.2021

0,25 %

0,25 %

0,25 %

Anslag årslønnsvekst 2020 til 2021

2,7 %

2,7 %

2,7 %

Anslag overheng til 2022

1,9 %

1,9 %

2,0 %


Beregnet årslønnsvekst fra 2020 til 2021 gir et anslag på hva gjennomsnittlig årslønn for ansatte som følger Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i kapittel 4 øker med til kalenderåret 2021. Som anslag for glidning i 2021 benyttes gjennomsnittlig glidning for de tre foregående årene.

Merk: KS har ikke informasjon om organisasjonstilhørighet i PAI-registeret. Anslagene for forskjøvet virkningstidspunkt er gjort basert på informasjon organisasjonsgrad i kommunal sektor, og informasjon om medlemstall i de ulike arbeidstakerorganisasjonene.