KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.

Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

Stor takk til Helsedirektoratet som har finansiert opplæringspakken og til alle kommuner som har bidratt underveis! 

KS_Velferdsteknologiens ABC_Emne A.pdf

KS_Velferdsteknologiens ABC_Emne B.pdf

KS_Velferdsteknologiens ABC_Emne C.pdf

KS_Velferdsteknologiens ABC_Emne D.pdf

KS_Velferdsteknologiens ABC_Emne E.pdf