Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et viktig virkemiddel for å støtte kommuner til å innføre velferdsteknologi og få gevinst av investeringene.

Det er oppnådd gode resultater i programperioden, men vi er ikke mål på et avgjørende viktig område for bærekraften i helsetjenesten. Kommunene etterspør derfor ytterlige nasjonale tiltak for å sikre at velferdsteknologi og nødvendig endringer i tjenestene blir varige.

Innføring av velferdsteknologi har bidratt til økt kvalitet i tjenestene til brukere, pårørende og ansatte samt mer effektive tjenester i kommunene. Ved hjelp av velferdsteknologi kan kommunene gi tjenester til flere uten å øke ressursbruken tilsvarende. Dette krever omstilling i måten man yter tjenester på og kommunene trenger tid til å gjennomføre disse. Erfaringer fra kommuner i programmet viser at innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene griper inn i andre tjenesteområder i kommunene på en annen måte enn man har erfart tidligere. Dette forutsetter forankring av helhetlige tjenestemodeller med tydelig ansvar og rollefordeling. Kommunene trenger mer tid til denne endringen og er glad for at programmet videreføres.

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser og innføring av digital hjemmeoppfølging er to nye fokusområder som er klar for spredning i kommunene. Dette vil være viktige satsingsområder i programperioden. I tillegg vil KS fortsatt jobbe for at Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) skal bli en varig løsning og en del av program for digital samhandling.