I DigiBarnevern samarbeider kommunene med staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å forbedre det kommunale barnevernet. Bufdir er ansvarlig for det statlige prosjektet. KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker er ansvarlige for det kommunale prosjektet. I tillegg er Lørenskog med på kommunal side som observatør.

 

De ulike delprosjektene og leveransene i DigiBarnevern er listet opp under.
DigiBarnevern kommunal del:

  • Fagsystem
  • Innbyggertjenester 

DigiBarnevern statlig del:

  • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • Rapporteringsbank og begreper
  • Informasjonsmodell og meldingsformater 

De to delprosjektene fra kommunal del er beskrevet nærmere under.
For mer informasjon om leveransene fra statlig del, gå inn på Bufdir sin nettside.

 DigiBarnevern kommunal del

Fagsystem

Fagsystemet er en IT-løsning som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Fagsystemet skal bidra til økt kvalitet, effektivitet og forsvarlighet.

Fagsystemet legger til rette for at kommunalt barnevern kan samhandle med andre, for eksempel med barn og familier (gjennom innbyggertjenester) eller meldere (gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger).​

Fagsystemet vil inkludere det nye faglige rammeverket for kommunalt barnevern som lages av Bufdir («barnevernsfaglig kvalitetssystem»). Ansatte i barnevernet vil få faglig støtte med et kunnskapsbasert grunnlag. 

 

Hvordan skal dette gjøres?

DigiBarnevern-kommunene skal gjennomføre en anskaffelse for å velge en leverandør som skal utvikle et nytt fagsystem i samarbeid med DigiBarnevern. Etter utviklingen kan andre kommuner anskaffe dette fagsystemet eller andre fagsystem som finnes i markedet. Anskaffelsen er anslått å starte i første kvartal 2020. Fagsystemet som utvikles vil være tilgjengelig for andre kommuner (i konkurranse med andre fagsystem) fra ca. 2022-2023.

Det er utarbeidet en behovsbeskrivelse som beskriver hvilke behov fremtidige fagsystem for kommunalt barnevern bør dekke. Behovsbeskrivelsen er først og fremst et kommunikasjonsverktøy for å sette leverandører inn i barnevernet og de behovene som finnes til fagsystem.

 

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester er digitale tjenester som barn og foreldre får tilgang til gjennom tjenesten Min Side. Effekten av innbyggertjenester er en økt opplevd kvalitet hos barn og foreldre. ​Målet er at barn og foreldre får en bedre forståelse av faglige vurderinger, forstår det arbeidet barnevernet gjør med det enkelte barn i større grad og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet​.

 

Hvordan skal dette gjøres?

Tjenestene vil bli definert, prioritert og utviklet etter en smidig arbeidsmetodikk som prioriterer basert på gevinster, kostnader og gjennomføringsrisiko. Leveransen er tiltenkt som et barnevernspesifikt grensesnitt på KS Min Side (på FIKS-plattformen).

 

DigiBarnevern statlig del

  • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger 
  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • Rapporteringsbank og begreper
  • Informasjonsmodell og meldingsformater 
Lenkeblokk Icon Nærmere om leveransene i statlig del