- Strategikonferansene er selve grunnmuren i KS. Her gir kommuner og fylkeskommuner oss de fullmaktene vi senere skal forhandle ut ifra, sier Geir Runar Johannessen, områdedirektør for regionene.

Omstilling i koronaens tid

Strategikonferansen i 2021 ble heldigital. Alle kommuner og fylkeskommuner har fått tilsendt Debatthefte 2021 for behandling på forhånd.

- For å være en effektiv arbeidsgiverorganisasjon trenger KS innspill fra kommuner og fylkeskommuner. Det er viktig å behandle Debattheftet, sier Johannessen.

To sentrale spørsmål som stilles i Debattheftet er: Har vi tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Hvordan kan vi forhindre og bekjempe ungt utenforskap? Dette var også tema på Kommunalpolitisk toppmøte.

Et bærekraftig samfunn for fremtiden

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør der KS og partene innen 1. mai 2021 skal forhandle om lønn. Som grunnlag for vårt forhandlingsmandat, har KS bedt kommunene og fylkeskommunene om tilbakemeldinger om lønnsmessige prioriteringer.

- Vår oppgave er først og fremst å sikre at kommunen er i stand til sammen med fylkeskommunen å levere bærekraftige velferdstjenester, og sikre et bærekraftig samfunn for fremtiden, sier områdedirektør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø.

Et godt forarbeid er avgjørende for at KS kan få til et godt resultat i tarifforhandlingene.

Kommunedirektørene Dag Flacke, fra Lunner kommune, og Georg Smedhus, Indre Østfold kommune, kommenterte årets tarifforhandlinger.

Ung og innafor

Ung og innafor et stort og komplekst tema. Både representanter fra fylkeskommunen, ungdomsråd, kommunalt nivå og fylkesstyre deltok på strategikonferansen i Viken for å dele noen av sine erfaringer.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, trakk frem utdanning som nøkkelen til arbeid og inkludering, som legger grunnlaget for menneskers liv. Med satsninger som UngInvest og helsefremmende skoler jobber fylkeskommunen med tiltak som skal sikre trivsel, inkludering og god læring.

Daniel Aluku, leder av Viken ungdomsråd, satte blant annet søkelyset på barn og unge som vokser opp under vanskelige og krevende forhold. Omsorgssvikt, fattigdom, rus, ensomhet og psykiatri kan føre til at noen faller utenfor.

Daniel Aluka, leder Viken av Viken ungdomsråd
Foto:KS

Daniel Martinsen, fylkesleder elevorganisasjonen i Viken og tidligere leder av Ås ungdomsråd, fremhever hvor viktig det er å føle mestring. Et samfunn hvor vi heier hverandre frem og gir hverandre mestringsfølelsen vi trenger.

Daniel Martinsen, fylkesleder elevorganisasjonen i Viken
Foto: KS

Fra Gol kommune fortalte ordfører Heidi Granli om samhandlingsmodellen Trygg oppvekst i Hallingdal og erfaringene fra prosjektet. Modellen skal systematisere, forankre og samordne kommunene sitt arbeid med barn på tvers av tjenester og nivå.

Samskaping og samarbeid har vært gjennomgående i alle innleggende og fungerende fylkesstyreleder Kari Anne Sand trekker frem at her er det et godt grunnlag for å få dette bra til!

Kari Anne Sand, fungerende Fylkesstyreleder
Foto: KS