Spørsmål?

Ta kontakt med Gustav Weiberg-Aurdal KS Viken Mob: 93457137 e-post: gwa@ks.no

KS' Landsting 2020 har vedtatt «Omstillingsdyktig næringsliv» som ett av de prioriterte politikkområdene for kommunal sektor i inneværende 4-års periode. Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. Like fullt er denne rollen en sentral del av kommunenes samlede engasjement innen lokal samfunnsutvikling. 

Målgruppe

Administrativ og politisk ledelse i kommuner i Viken

Mål

Målet for dette nettverksarbeidet er økt eierskap for næringsutvikling fra administrativ og politisk ledelse. Det forutsetter at politisk og administrativ ledelse har kunnskap og interesse for fagområdet, og gjennom dette kan delta aktivt i diskusjoner om strategiske og operative valg som berører kommunens samlede arbeid på næringsutvikling. 

Tilbudet gir kommunene som deltar mulighet til å utvikle og jobbe med egen case. De utvikles og bearbeides under nettverksdeltagelsen. Målet er at caset settes inn i system og gir verdi etter at læringsnettverket er ferdig.

Utbytte

  • økt eierskap til næringsutvikling for kommuner/region 
  • kunnskapsløft til ledelsen i kommunen og aktører i kommunene/region, slik at de blir bedre i stand til å sette ambisjoner og retning for arbeidet med næringsutvikling 
  • bedre helhetlig forståelse og innsats om næringsutvikling 
  • koble næringsutvikling på bærekraftsagendaen
  • definere og konkretisere utviklings- og forbedringspunkter, og jobbe med disse 
  • grunnlag for egne strategiske veivalg

Metode og innhold 

Læringsnettverket har et klart utviklingsperspektiv. Det innebærer aktiv deltakelse. KS bidrar med dokumentasjon, metoder og prosessledelse, mens kommunene deltar med kunnskap om egen organisasjon og egne problemstillinger.  Hver kommune etablerer før oppstart en gruppe som skal jobbe aktivt med dette. Nettverket møtes på fire fellessamlinger. Samspill med andre kommuner vil gi muligheter for læring og erfaringsutveksling.  

Kommunene som deltar vil få tilbud om en egen temadag med sine folkevalgte med lokale tilpasninger. Tidsmessig anbefaler vi at dette skjer i starten, dette for å skape felles retning knyttet ambisjoner og retning for arbeidet i kommunen.

Viken fylkeskommune vil være en bidragsyter i dette læringsnettverket.

Innhold i samlinger og temadager 

Oppstart av nettverket er torsdag 03. mars 2022 kl 09.00 - 12.00. Samlingen gjennomføres digitalt. 

Nettverket bygger på erfaringer og kunnskap fra 

Lenkeblokk Icon FoU-rapporten «Vellykket kommunal næringsutvikling»

Tema på samlinger

Arbeid med case i egen kommune på, under og etter hver samling.
Oversikten er ikke fullstendig og relevante tema vil legges inn etter hvert. 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4
FOU-en «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling» Hvordan få næringsutvikling til å bli en del av kommunens arbeid for å bygge gode lokalsamfunn? Hvordan dra av nytte av kommunens geografiske og næringsmessige muligheter og utfordringer, herunder «flaks»? Vidareutvikle og bearbeide case knøttet til tema på tidligere samlinger.
Hva er kommunens rolle i næringsutvikling?  Hvordan arbeide langsiktig? Regionalt samarbeid om næringsutvikling Kommunen som innkjøper
Hva skal til for å lykkes med næringsutvikling?  Næringsutvikling sin plass i kommunen sitt plan- og styringssystem? Bærekraft - grønn innovasjon  
Hvordan sikre jevnlig og god dialog med relevante næringslivsaktører? Forankring i kommunens politiske og administrative ledelse?    
Hvordan koble arbeidet på FNs bærekraftsmål      

Kostnader

Kommunen betaler en engangssum for deltakelse i nettverket basert på innbyggertall:
Opp til 5000 innbyggere, kr: 11.625 
5001 – 7500 innbyggere, kr: 14.125
7501 – 10.000 innbyggere, kr: 21.750
10.001 – 15.000 innbyggere, kr: 28.250
15.001 – 20.000 innbyggere, kr: 34.625
20.001 – 30.000 innbyggere, kr: 42.250
30.001 – 40.000 innbyggere, kr: 47.375
40.001 innbyggere og mer, kr: 55.000

NB: I tillegg betaler kommunene som deltar egne reise- og oppholdsutgifter på samlinger.