Nå er dere snart halvveis i perioden, hva skal vi nå konsentrere oss om fremover? Hvordan sikrer dere at den politikken vi har gått til valg på, blir gjennomført? Tiden mot neste kommunevalg går fryktelig fort, og det er i realiteten bare to budsjett igjen å vedta.

Det er ingen tvil om at det er krevende tider i Kommune-Norge. Pandemien har beslaglagt mye politisk- og administrativ kapasitet det siste halvannet året og har påvirket kommunenes og fylkeskommunenes økonomi og handlingsrom. De politiske møtene har flyttet over til digitale plattformer og de store folkemøtene har uteblitt. Samtidig har sektoren vist hvor viktig det er at de som er nærmest innbyggerne, som har skoa på er de som fatter beslutningene. Lokale folkevalgte har en viktig plass i vårt demokrati, pandemi eller ei.

Skreddersydde folkevalgtdager

KS Folkevalgtprogram skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter. Derfor tilbyr KS inntil fire folkevalgtdager til alle landets kommuner og fylkeskommuner. De fleste har allerede gjennomført basisprogrammet, og det er naturlig å følge opp med skreddersydde folkevalgtdager, tilpasset den enkelte kommune.

Rollen som folkevalgt, samspillet i folkevalgte organer, politisk kultur og samspillet mellom politikk og administrasjon er temaer som går igjen og som er nyttig å sette på dagsorden. Et velfungerende lokaldemokrati er avhengig av et godt kommunalt lederskap, slår en fersk rapport fra Universitetet i Agder fast. Rapporten konkluderer videre med at skal kommunen lykkes holder det ikke bare å fokusere på ordfører og kommunedirektør/rådmann, hele det politiske lederskapet må utvikles, noe som gjelder hele kommunestyret.

Lenkeblokk Icon Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Ny modul om næringsutvikling

Likevel er det andre viktige temaer som bør løftes frem: kommunesektoren er landets største offentlige arbeidsgiver, forvalter store økonomiske ressurser og er planmyndighet. Hva innebærer dette for deg som folkevalgt og for kommunestyret eller fylkestinget som kollegium? Hvordan får vi satt vårt politiske stempel på de økonomiske prioriteringene og hvordan skal lokalsamfunnet utvikles de neste tiårene?

KS har, i samarbeid med NHO, utviklet en egen modul om næringsaktive kommuner som del av KS Folkevalgtprogram. Formålet er å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyret og det er viktig at kommunestyret tar folkevalgt ledelse på dette området på lik linje med andre kommunale oppgaver. En slik dag kan også fint kobles med fokus på plansystemet og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Lenkeblokk Icon Ny modul i Folkevalgtprogrammet

Stor oppslutning i Viken

KS Folkevalgtprogram har vært gjennomført i 47 av 51 kommuner og tilbakemeldingene har vært gode. Flere kommuner har nå bestilt oppfølgingsdager – i form av noen timer i forkant av kommunestyremøter eller hele dager viet til relevante temaer i folkevalgtprogrammet.

Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?

KS inviterer landets kommuner til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021. I undersøkelsen blir innbyggere og folkevalgte stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for arbeidet med å styrke lokaldemokratiet. Den gir et bilde av tilstanden og eventuelle behov for endring og utvikling. Undersøkelsen er også et godt utgangspunkt for en oppfølgingsdag med folkevalgtprogram. Habilitet, etikk og antikorrupsjon er også viktig for et kommunestyre å drøfte: hvordan håndterer vi etiske dilemmaer? Hvordan forebygger vi korrupsjon og misligheter i egen kommune?

Ta kontakt!

En skreddersydd folkevalgtdag er alt fra et par timers samling til en hel dag. Ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon og hvordan en skreddersydd dag for din kommune kan se ut.

Aktuelle temaer i folkevalgtprogrammet

  • Roller og rolleforståelse
  • Samspillet i folkevalgte organer og politisk kultur
  • Samspillet med administrasjonen
  • Samspillet med lokalsamfunnet og samskaping
  • Kommuneøkonomi
  • Habilitet, etikk og antikorrupsjon
  • Samfunnsutvikling og kommunal planlegging
  • Eierskap og organisering av oppgaveløsningen
  • Egenkontroll
  • Næringsutvikling