Thorvald er til vanlig nestleder i vårt fylkesstyre. Han er kjent for mange – og klar for oppgaven. Mange kjenner ham som ordfører i Re frem til kommunesammenslåingen med Tønsberg. Han er en erfaren politiker (som representerer Senterpartiet) – og har også lang fartstid som aktiv i KS’ styrende organ. For KS i vår region blir han da i denne perioden det naturlige politiske kontaktpunkt - og talsperson - for KS. I arbeidet bistår selvsagt regiondirektør (og hans stab). Ved regionkontoret er vi trygge på at vi får et svært godt samarbeid dette halvåret med Thorvald.

KS Vestfold og Telemark – og da også fylkesstyret vårt – har som oppgave å være et bindeledd mellom medlemmene lokalt og KS. KS Vestfold og Telemark skal bidra i prosesser og utvikling som skjer i og mellom kommuner, og mellom kommunene og andre instanser/statlige myndigheter. Fylkesstyrets hovedanliggende er å representere kommunene (de er valgt av fylkesmøtet hvor alle medlemmene er representert) – i den løpende medlemsdialogen i KS. Og slik være en stemme fra vårt fylke inn i det store kommunefellesskapet som arbeider for sektorens handlingsrom og interesser. Videre å bidra til å koordinere politiske møtearenaer og aktiviteter i fylket der nevnte tema gis oppmerksomhet.

I tillegg til at KS i regionen arbeider med rammevilkår og interessepolitiske saker - arbeider de ansatte i regionen med faglige tema i tett samarbeid med medlemmene. Regionkontorene arrangerer kurs, seminarer og konferanser – og tilbyr ulike former for nettverk som støtter utviklingsarbeidet i kommunene.

Thorvald kan treffes på telefon: 907 95 163 eller epost thhilles@online.no