Initiativet kom fra Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark. Fylkesstyret i KS Vestfold og Telemark ønsker initiativet velkomment og ga sin tilslutning til partnerskapet 4. juni. Initiativet er også forankret i kommunedirektørutvalget i KS Vestfold og Telemark.

8 prosent av alle unge – 4.200 personer i fylket vårt - i alderen 16-25 år står utenfor arbeid eller opplæring. Ungt utenforskap er en av våre største felles utfordringer i arbeidet med å sikre bærekraftig samfunn i fremtiden. Barnevernsreformen er under oppseiling, og det er også en oppvekst-reform. Gode oppvekstsvilkår og helhetlige, gode kommunale og fylkeskommunale tjenester vil kunne virke forebyggende og dermed kunne inkludere flere barn og unge.

FN’s bærekraftsmål nummer 8 slår fast at vi må arbeide for å redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring. Bærekraftsmål nummer 17 handler om samarbeid om løsningene - og det å stimulere til og fremme velfungerende partnerskap som en aktuell måte å arbeide på.

For å finne felles gode og helhetlige løsninger på dette inviterer fylkeskommunen og KS til en felles satsning hvor både kommunene, fylkeskommunen, Universitetet i Sørøst-Norge og NAV vil kunne dele erfaringer og kunnskap; Dette har fått navnet “Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark”.

KS har satt ungt utenforskap på dagsordenen i KS Debatthefte 2021, «Utenforregnskapet» og i satsningen Partenerskap for radikal innovasjon. Vestfold og Telemark fylkeskommune har over lengre tid hatt oppmerksomhets på det omfanget utfordringen har i vårt fylke – og de konsekvenser dette har både for den enkelte og samfunnet. Alle kommunene i fylket har oppmerksomhet på utfordringene – og det er mange gode initiativ i enkeltkommunene. Utfordringene eier vi sammen – og da kan det også ligge muligheter til enda bedre løsninger om vi forplikter oss til felles innsats. Partnerskapet for inkludering og ung deltakelse er en overbygning til kommunenes pågående satsninger og skal sikre politisk forankring og forpliktelse.

Sentrale bærebjelker i partnerskapet er samhandling, medvirkning og innovasjon.

Flere ulike aktiviteter knyttet til partnerskapet vil komme. Blant annet er det i gang et arbeid med å sammenstille kunnskapsgrunnlag. Deretter vil kommunene blir invitert til å tilslutte seg partnerskapet gjennom politisk sak i høst. KS vil legge til rette for at temaene blir satt på dagsorden på felles arenaer både forut for behandlingen i kommunen – og undervegs i partnerskapets videre arbeid.