Samlingen er den andre i rekken av samlinger  som arrangeres av KS Vestfold og Telemark- med overskriften  Digital prosessplanlegging for Leve hele livet. Digitalt nettopp fordi det ikke er mulig å samles fysisk. Tilbudet har vært å delta på samlingene samt motta individuell veiledning mellom samlingene. KS konsulent har bidratt med fasilitering og prosessveiledning med utgangspunkt i veilederen - Et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med kvalitetsreformen for eldre.

I dag var temaene digital innbyggerinvolvering, Leve hele livet og koblingen til økonomiplanarbeid, kultursektorens rolle i samfunnsplanlegging, samt erfaringsdeling fra Midt-Telemark kommune - "slik har vi jobbet med løsningene".

KS Vestfold og Telemark har hatt regien i samarbeid med det regionale støtteapparatet for Vestfold og Telemark. Kjernen i det regionale støtteapparatet er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, KS Vestfold og Telemark og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Vestfold og USHT Telemark). I tillegg er det utvidet samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkeseldreråd. Hensikten med regionalt støtteapparat er å bistå kommunene i arbeidet med å gjennomføre reformen lokalt gjennom å legge til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Stortingsmeldingen Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre er regjeringens hovedsatsing
for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal
bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig
samfunn. Reformen legger opp til at kommuner gjennom politiske vedtak, skal ta stilling til
hvordan tiltakene i Leve hele livet kan utformes og gjennomføres lokalt, og deretter innarbeide
dem i sitt planverk og sette reformen ut i livet. Mer om Leve hele livet kan du lese her

Neste aktivitet på vegne av regionalt støtteapparat er samling for kontaktpersoner for Leve hele livet den 20. april kl 12-15.