Kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har over lengre tid sett at utfordringene innenfor dette har vokst for dem begge, og har nå iverksatt ett felles prosjekt for å rekruttere og beholde leger og sykepleiere i regionen.

image0d0nc.png

 

Det blir stadig vanskeligere å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.  Leger og sykepleiere er særlig representert, og økningen er urovekkende. Samtidig er både bosettingsmønsteret og befolkningssammensetningen i sterk endring. Innbyggertallet øker i de bynære strøkene rundt Trondheimsområdet, men går ned i mange distriktskommuner. I tillegg vil mange av disse distriktskommunene oppleve at den gjenværende befolkningen vil bli eldre, og dermed vil det bli flere som vil ha behov for helsetjenester og færre som kan tilby dem. Dette vil på sikt gi både kommunene og HNT problemer med å kunne tilby helsetjenester av tilstrekkelig høyt omfang og kvalitet.

For å møte disse utfordringene i fellesskap, har kommunene, HNT, Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og KS iverksatt Operasjon Helsehelter (OH), ett prosjekt som skal rekruttere og beholde leger og sykepleiere i nordre Trøndelag. (Prosjektet omfatter nordre Trøndelag pga. dette er opptaksområdet til HNT, ett av to Helseforetak i Trøndelag. Kommunene og HNT utgjør sammen ett Helsefellesskap)

Prosjektets visjon

«Det skal være attraktivt for leger og sykepleiere å leve og virke i nordre Trøndelag»

Implisitt gjennom visjonen ligger også målsetningen at gjennom å gjøre det attraktivt for leger og sykepleiere skal vi sikre helsetjenester av god kvalitet for alle innbyggerne i regionen. God tilgang på helsetjenester er ett viktig premiss for bosetting og utvikling av lokalsamfunn, og OH vil således ha en rolle i samfunnsutviklingen i regionen.

Hovedmål

 • Identifisere hovedutfordringene som kommunene og HNT har med å rekruttere og beholde leger og sykepleiere.
 • Identifisere hvilke utviklings- og forbedringsmuligheter kommunene og HNT har for å bedre rammevilkårene for at leger og sykepleiere skal kunne trives både med å leve og virke i nordre Trøndelag. Dette gjelde både faglige, psykososiale, familiære og andre faktorer.
 • Iverksette konkrete delprosjekt/tiltak tilpasset de identifiserte utfordringene/mulighetene.
 • Utfordringsbildet må løses i samarbeid med alle relevante samarbeidspartnere. Dette er spesielt utdanningsinstitusjonene, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og arbeidstakerorganisasjonene.

Prosjekteierskap og organisering

OH eies av HNT og alle 20 kommuner i nordre Trøndelag. Prosjekteierskapet utøves gjennom kommunene og HNT sine felles overordnede samarbeidsorganer Politisk Samarbeidsutvalg og Administrativt Samarbeidsutvalg.

OH er videre organisert i en styringsgruppe, prosjektleder og delprosjektgrupper.

OH omfatter tre ulike delprosjekter. Disse delprosjektene er:

 1. Rekruttering av leger
 2. Oppgavefordeling mellom ulike personellgrupper
 3. Kommunikasjon og omdømme til å leve og virke i nordre Trøndelag

Flere delprosjekter kan bli aktuelle på ett senere tidspunkt

Samarbeid og koordinering med andre prosjekt

I tillegg er OH organisert i tett samarbeid med prosjektet «Sykepleier i Nord», som eies av Nord Universitet. Her er også kommunene, HNT, KS og Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag representert. Sykepleier i Nord har sitt nedslagsfelt i nordre Trøndelag og Nordland, og dette prosjektet har målsetninger som er i stor grad sammenfallende med OH innenfor utfordringsbildet med å rekruttere og beholde sykepleiere.

Sykepleier i Nord har fem definerte delprosjekter:

 1. Øke attraktiviteten og omdømmet til sykepleierutdanningene sykepleieryrket
 2. Øke rekrutteringen av kvalifiserte søkere til bachelor i sykepleie
 3. Øke antall studenter som tas opp og gjennomfører bachelor i sykepleie på normert tid
 4. Forsterke og utvikle samarbeidet med praksisfeltet
 5. Beholde kompetanse ved Nord universitet og i praksisfeltet

Det er felles enighet mellom alle aktørene at prosjektene Operasjon Helsehelter og Sykepleier i Nord skal ses i sammenheng, og store deler av utfordringsbildet rundt å rekruttere og beholde sykepleiere vil bli ivaretatt gjennom disse delprosjektene.

Styring og arbeidet i Operasjon Helsehelter vil også bli sett i sammenheng med andre relevante prosjekter på området, bl.a. Jobbvinner og Menn i Helse.