Prosessveilederen er ofte den første som møter det nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget, og som sitter på verdifull kunnskap og erfaring om hvordan kommunen eller fylkeskommunen fungerer. Enkelte har lang fartstid som rådmann i ulike kommuner, andre har vært i rollen som ordfører. Å se kommunen fra ulikt ståsted er en viktig egenskap for en prosessveileder. I Akershus og Østfold er det derfor en god blanding av veiledere med ordfører- og/eller rådmannsbakgrunn.

Gudrun Grindaker

- Et åpent og tillitsfullt forhold mellom politikk og administrasjon er helt avgjørende for å kunne ivareta kommunenes viktige samfunnsoppdrag. Tydelige roller og ansvar, respekt for hverandres roller og en åpen dialog er kanskje det viktigste i å bygge tillit, og et fruktbart samarbeid.

Med over 20 års erfaring i og med kommunesektoren er Gudrun Grindaker ingen lettvekter. Som helse- og sosialsjef, assisterende rådmann og rådmann i en rekke kommuner vet hun hvor skoen trykker. I over 10 år jobbet Grindaker i KS, de fleste av dem i direktørstillinger. Arbeidsgiverutvikling, satsing og ledelse, etikk, helse og velferd; porteføljen er lang og bred. I 2013 tok hun spranget tilbake til rollen som rådmann, da i Halden kommune. Senere ble hun også prosjektleder for sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner.

- Kommunesektoren står overfor store utfordringer: den demografiske utviklingen og store reformer krever endring og omstilling. Omstillingskravene er selvsagt størst nå der hvor man slår seg sammen, men alle kommuner må være i kontinuerlig endring, sier Gudrun Grindaker.

Inger-Lise Skartlien

- Vi kan ikke gjøre som vi alltid har gjort, det fungerer ikke lenger. Vi må finne nye arenaer for dialog og samhandling for å skape interesse for samfunnsutviklingen. Det er vårt ansvar å involvere og skape debatt.

Inger-Lise Skartlien (Ap) gikk fra tillitsverv i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund til å få innbyggernes tillit i form av å bli ordfører i Rygge kommune. Samarbeid på tvers er et av kjennetegnene for Inger-Lises rolle som ordfører, da hun leder kommunen sammen med Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Denne egenskapen kom godt med da Rygge og Moss sammen forhandlet seg til en kommunesammenslåing, nye Moss kommune, som etableres 01.01.2020.

- Samfunnet er i kontinuerlig endring, og det er viktig at det offentlige går foran i omstillingen. Vi folkevalgte må være framoverlente og stille krav til egen administrasjon, samtidig som vi må tillate at det prøves og feiles, mener Inger-Lise Skartlien.

Morten Strand

- Den drivende motivasjonen som folkevalgt er den muligheten du har fått som folkevalgt til at din kommune skal bli litt bedre på alle kjerneområder du har gått til valg på.

Morten Strand er en medspiller, både på og av banen. Morten er fotballspilleren som tok med seg samholdet og innsatsviljen inn i kommunestyresalen, der han endte opp som ordfører og ble i vervet i tolv år. Morten har god kjennskap til KS Folkevalgtprogram, både som prosessveileder i flere perioder, men også fordi han satt som ansvarlig for programmet fra 2011-2015 som ansatt i KS.

- Som prosessveileder vil jeg bruke min tid på at du får et overblikk og innsikt i hvordan du kan gjennomføre det innenfor de mulighetene du har i din kommune. Det handler om å bygge tillit og drive godt lagspill der du sitter i råd og utvalg, kommunestyret, ovenfor innbyggere og administrasjonen.

Gjertrud Strand Sanderød (koordinator)

- Som folkevalgt skal du både representere og ta beslutninger på vegne av innbyggerne. Det er både utfordrende og krevende, men også utrolig givende. Som folkevalgt har du en utrolig viktig rolle i utviklingen av lokalsamfunnet. 

Overgangen var stor og læringskurven var bratt da Gjertrud som 19-åring ble valgt inn i kommunestyret i Åmot kommune i Hedmark. De neste fire årene ble tøffe, men også utrolig lærerike og givende. Senere ble det jobb i KS sin avdeling for lokaldemokrati, og deretter hos regionkontoret. Gjertrud har folkevalgterfaring kombinert med master i statsvitenskap med fokus på politisk lederskap, innbyggerdialog og omstilling.

– Innbyggerdialog oppleves som tidkrevende og komplisert, men det vil gi store gevinster på lang sikt i tillegg til at det bidrar til å revitalisere lokaldemokratiet!