Hva er formålet med folkevalgtprogrammet?
Formålet med KS Folkevalgtprogram er å bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter. Programmet består av et basisprogram som vi anbefaler at gjennomføres over inntil to dager tidlig i perioden, og to mer skreddersydde folkevalgtdager som kan gjennomføres i løpet av hele perioden.

Programmet legger vekt på folkevalgtes roller og god rolleforståelse, samspillet med administrasjonen, samspillet mellom de folkevalgte og samspillet med lokalsamfunnet. Motivasjon og politikkutvikling på de folkevalgtes premisser står sentralt.

Hvem er målgruppen for programmet?
Målgruppen er de direkte valgte i kommunestyrene, fylkestingene og bydelsutvalgene, samt kommunedirektøren og dennes ledergruppe. Basert på en lokal vurdering er også folkevalgte i andre folkevalgte organer i målgruppen, samt folkevalgte i andre kommunale organer. KS anbefaler særlig at kontrollutvalgene deltar i programmet.

Hvem er prosessveiledere?
Programmet ledes av en eller to prosessveiledere. Den enkelte kommune kan selv velge hvem av de aktuelle prosessveilederne de vil benytte. Det er også anledning til å velge prosessveiledere fra andre deler av landet, basert på ønsker om særskilt kompetanse. Prosessveiledere for Akershus og Østfold er:

  • Inger-Lise Skartlien
  • Morten Strand
  • Gudrun Grindaker
  • Gjertrud Strand Sanderød
Lenkeblokk Icon Les mer om prosessveilederne

Før hver samling i regi av KS Folkevalgtprogram skal det gjennomføres et eller flere formøter mellom prosessveileder(ne) og den politiske og administrative ledelsen hvor de lokale ønskene og forventningene avklares og hvor man avtaler hvem som skal bidra og hvordan dagene best kan legges opp. Etter formøtet utarbeides det et detaljert program for dagene.

Hva er kjerneprogram og hva er folkevalgtdager?
Kjerneprogrammet gjennomføres fortrinnsvis tidlig i valgperioden, og KS anbefaler at det gjennomføres over to dager. Det legges opp til et eller flere formøte mellom ledelsen i kommunen/fylkeskommunen og prosessveilederne hvor forventninger, rammer og innretning drøftes og avtales. Det er viktig at programmet tilpasses de lokale ønskene og behovene. Basert på faglige innledninger, enten i form av korte foredrag, filmer eller aktuelle case, reflekterer og diskuterer de folkevalgte i grupper og i plenum.

Folkevalgtdagene er del to av programmet. På disse dagene kan man løfte opp et eller flere tema som kommunestyret eller fylkestinget ønsker et særskilt fokus på. Eksempler på tema kan være ny kommunelov, arbeidsgiverrollen, etikk, økonomi, samfunnsplanlegging, samskaping, innovasjon med mer. En folkevalgtdag kan være alt fra en hel dag med et eller flere tema, til kortere samlinger for eksempel i forbindelse med et møte i kommunestyret eller fylkestinget.

Hvor bestiller jeg?
Du sender en e-post til Gjertrud Strand Sanderød eller slå på tråden!