KS Agder har nettopp hatt tre studenter fra UiA i praksis. For at praksisoppholdet skal være vellykket, tenker vi at både studenter og ansatte får læringsutbytte. Her deler vi forventningene og erfaringene fra praksisoppholdet og hva rektor og studieleder ved UiA tenker om betydningen av praksis som læringsarena

Universitetet i Agder (UiA) beskriver i sin strategi verdien av samskaping og Rektor Sunniva Whittaker sier det slik:

Som samskapingsuniversitet er UiA opptatt av å ha et konstruktivt samarbeid med både offentlig og privat sektor, og vi ønsker at studentene våre skal kunne bruke hele Agder som læringsarena. Dette kan skje gjennom både oppgavesamarbeid og praksis med våre partnere. Å oppleve at det de studerer har relevans og nytte i arbeidslivet er en viktig motivasjonsfaktor for studentene. I tillegg får de med seg både praktisk erfaring og nye perspektiver som et supplement til det de lærer på campus.


Sunniva Whittaker, rektor UiA Foto: Jon-Petter Thorsen-Aptum

Både private og offentlige aktører i Agderregionen har over tid utviklet gode tradisjoner for samarbeid med UiA. KS Agder jobber aktivt for å samarbeide med ulike forskningsmiljø i ulike sammenhenger som konferanser, masteroppgaver. Nå har vi åpnet opp dørene for studenter fra handelshøyskolen ved UiA. Dermed får regionskontoret vårt en dimensjon som læringsarena en dag i uken over en åtteukers periode.

Juliane, Selene og Johanne studerer HR ved Handelshøyskolen på UIA, Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Alle tre valgte emne partsamarbeid som førstevalg og fikk altså praksisplass hos KS. Deres forventninger var å få innblikk i arbeidshverdagen og få være med på mest mulig. Dette i motsetning til å bli plassert på et kontor for å skrive en teoretisk oppgave. Dette svarer de når vi spør om hvilke erfaringer de hadde.

Vi ble tatt veldig godt imot og har fått god innsikt i hvordan arbeidshverdagen kan se ut. Vi opplever et godt arbeidsmiljø i KS, både hyggelige medarbeidere og hyggelige samtaler i lunsjen. Vi blir inkludert i mye, får være med på ulike møter, noe som er både interessant og lærerikt. Vi har for eksempel lært at KS jobber med mye mer enn bare mellomoppgjør og hovedoppgjør. F.eks. at de jobber sammen med utdanningsforbundet for å skolere tillitsvalgte og ledere. KS jobber også for å skape felles forståelse for aktuelle temaer i det regionale utviklingsprogrammet #Vårt Agder gjennom jevnlig kontakt med ulike aktører. Vi har fått være mer på flere slike møter. Vi har lært og fått et nytt perspektiv omkring hvilke utfordringer og konsekvenser eldrebølgen faktisk har gjennom å delta på ulike arrangement (trygg i eget hjem, strategikonferansen/ordførerkollegiet). Vi har lært at KS har flere forskjellige roller, og jobber med disse om hverandre, ikke som separate temaer, sier studentene.

Studieprogramleder ved UiA Torunn S. Olsen forteller at emnet er en læringsarena hvor studentene får et innblikk i hvordan virksomhetene jobber i praksis med HR-spørsmål. Studentene får anledning til å utforske sammenhengen mellom teori og praksis og får en større forståelse for kompleksiteten i arbeidslivet. Emnet imøtekommer studentenes ønske om mer praksisnær undervisning, samtidig som dette kan være en anledning for virksomhetene til å få et blikk utenfra og kanskje nye impulser. Vi setter stor pris på at virksomhetene åpner dørene til studentene! Og hun tilføyer: Dette er et godt eksempel på samskaping av kunnskap.


Studieprogramleder Torunn Skåltveit Olsen. Foto: Olav Breen

Odd Joar Svensson er seniorrådgiver ved KS Agder. Han vært både mentor og kontaktperson for studentene. PÅ spørsmål om forventninger og erfaringene sier han:

Denne oppgaven handler om på den ene siden å forsøke å gi studentene innsikt og oversikt over hva og hvem KS er og gjør i forhold til våre tre roller som utviklingsaktør, interessepolitikk og arbeidsgiver, - men uten å forvirre dem for mye.
Han forteller at det var gjennom dialog med studieprogramleder ved årsstudium i HR i norsk arbeidsliv, Torunn S. Olsen, at ballen begynte å rulle. Odd Joar meldte inn KS Agder som en aktuell praksisplass og basert på studentens førstevalg, så Torunn at dette ble en god match.

Studentenes ble introdusert for og fikk hilse på flere ansatte før praksisperioden startet. Odd Joar tenker at det å få inn studenter som er motivert for å lære, også kan tilføre praksisfeltet merverdi og er opptatt av at studentene skal se KS med et eksternt og friskt blikk, hva vi gjør, - og muligens også hva vi burde gjøre.

Et tips til andre er å knytte relasjon til utdanningsinstitusjonene, åpne opp dørene og by på det dere har av kompetanse og erfaring. Erfaringene er at dette har vært nettopp det, friske og nysgjerrige studenter som har glidd fint inn i miljøet vårt. Det kan bare anbefales å være på tilbudssiden og legge til rette for studentpraksis.