KS mener det er helt sentralt å bevare det lokale handlingsrommet
Lasse Hansen, administrerende direktør i KS.

- Kommune-Norge overtar stadig flere oppgaver fra staten og det har kommunene stort sett klart veldig bra. Dersom denne utviklingen skal fortsette, er lokalt handlingsrom en viktig rammebetingelse for å fortsatt lykkes, sa Hansen. Han fremhevet også at kommunene ikke bare driver med tjenesteproduksjon, men også med samfunnsutvikling.

- En oppgave som noen ganger blir litt glemt, men som dere også fortjener ros for, påpekte Hansen.

KS ser både utfordringer og muligheter innenfor den økonomiske utviklingen, den sosiale utviklingen og spesielt utviklingen knyttet til klima, og mener at kommuner og fylkeskommuner blir sterkere ved å stå sammen.

Etter at Hansen hadde skissert utfordringsbildet, orienterte direktør for interessepolitikk Helge Eide, direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø og direktør for forskning, innovasjon og digitalisering Kristin Weidemann Wieland om hvordan KS arbeider med å møte disse utfordringene.

Interessepolitikk

I lys av at KS ønsker å gjøre 2019 til lokaldemokratiets år, trakk også Eide frem viktigheten av å styrke det folkevalgte selvstyret.

– Her har dere som rådmenn en viktig oppgave med å klargjøre rolleforståelsen mellom folkevalgte og administrasjon. Viktige interessepolitiske saker for KS fremover er både kommuneøkonomi, klimarobuste lavutslippssamfunn, premisser for bærekraftige helse- og velferdstjenester og lovreguleringer innenfor oppvekstsektoren, sa Eide.

Arbeidsliv

- For å møte framtidens arbeidsliv på en offensiv måte, må vi fokusere på den menneskelige kapitalen kommunesektoren forvalter, mente Tor Arne Gangsø.

En av de største utfordringene er å rekruttere riktig kompetanse og da er det helt avgjørende at kommunal sektor framstår som en attraktiv arbeidsgiver.

- Kommuner og fylkeskommuner er kompetansebedrifter, og vi må konkurrere med like arbeids- og lønnsvilkår for å lykkes, sa Gangsø.

Forskning, innovasjon og digitalisering

Den digitale utviklingen går raskt, og mange kommuner melder at det er utfordrende å følge utviklingen alene.

- KS trenger også robuste interkommunale samarbeid å spille på og jeg tror at vi sammen er mye sterkere, sa Weidemann Wieland.

Weidemann Wieland understreket at kommunene er en sentral aktør i utviklingen av digitale løsninger fordi tjenestene leveres i hovedsak på lokalt nivå, og fordi kunnskapen om behovet til innbyggerne ligger der tjenestene tilbys.